UCHWAŁA NR V/53/19
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie petycji mieszkańców Osiedla Liburnia dotyczącej żądania wykupienia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna uchwala co następuje:

§ 1. Petycja mieszkańców Osiedla Liburnia dotycząca żądania wykupienia nieruchomości gruntowej nr 17/51 obr. 31 i przeznaczenia jej na plac seniora, zgodnie z właściwością przekazana została do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Cieszyna, zobowiązując go do poinformowania wnoszących petycję o jej przekazaniu do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia