UCHWAŁA NR V/45/19
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Cieszyn” na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art.17 ust. 2 pkt 4 oraz art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1

Uchylić uchwałę nr III/11/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „ Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Cieszyn” na lata 2019 – 2023.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.