Uchwała Nr XXXI/17/2018
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Cieszyn" na lata 2019-2023Załączniki:

Uchwała Nr XXXi/17/2018 GRDPP z dnia 14 grudnia 2018