Zarządzenie Nr 0050.727.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 listopada 2018 roku

w sprawie ogłoszenia o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity: Dz.U. z r. 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 Statutu Cieszyńskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r., zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/353/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r.

§1

1. Zarządzam ogłoszenie o naborze członków Cieszyńskiej Rady Seniorów.
2. Termin zakończenia naboru ustalam na dzień 30 listopada 2018 r.
3. Ustalam wzór Karty zgłoszenia kandydata, wzór Oświadczenia kandydata, wzór Listy osób popierających kandydata, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Uchylam zarządzenie nr 0050.685.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam inspektorowi Biura Rady Miejskiej.

§4

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki:

Zarządzenie nr 0050.727.2018
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków
Karta zgłoszenia kandydata do Cieszyńskiej Rady Seniorów
Oświadczenie kandydata do Cieszyńskiej Rady Seniorów
Lista osób popierających kandydata do Cieszyńskiej Rady Seniorów