OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA W CIESZYNIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informuję, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie, Plac Teatralny 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 8581652, e-mail: teatr_cieszyn@poczta.onet.pl. Teatr ma wyznaczonego Inspektora ochrony danych, e-mail: iod@teatr.cieszyn.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją zadań statutowych Teatru, do głównych celów należy prezentacja dorobku i twórczości państwowych i prywatnych instytucji artystycznych oraz artystów ruchu amatorskiego z kraju i zagranicy poprzez organizowanie przedsięwzięć kulturalnych w oparciu o gotowe produkcje artystyczne; edukacja teatralna i wychowanie młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury (więcej: Statut Teatr im. A. Mickiewicza, https://bip.um.cieszyn.pl).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest m.in.:

  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.);
  • art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Innymi celami, które mogą być realizowane, jest konieczność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umów np. jeśli Państwo świadczą usługi na rzecz Teatru. Oprócz realizacji celów statutowych Teatr jest również pracodawcą, w związku z czym przetwarza dane swoich pracowników oraz osób starających się o pracę w Teatrze na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Na terenie Teatru (foyer – I piętro; widownia – parter, I i II piętro; scena – parter) zainstalowany jest monitoring (kamery), który działa przed rozpoczęciem imprezy oraz w jej trakcie. Obraz przesyłany jest w czasie rzeczywistym i nie jest nagrywany. Celem zainstalowanego monitoringu jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego przebiegu imprezy.
Zgodnie z obowiązującym prawem odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty administracji publicznej, kiedy wykażą podstawę prawną do uzyskania Państwa danych. Do odbiorców danych możemy zaliczyć również podmioty, które przetwarzają dane w naszym imieniu w związku z prowadzoną np. obsługą serwisową oprogramowania. Podstawą prawną przetwarzania danych w naszym imieniu jest art. 28 rozporządzenia 2016/679.
Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu przetwarzania danych oraz zgodny jest z  przepisami prawa.
Na podstawie art. 15-22 rozporządzenia 2016/679 przysługują Państwu określone prawa np. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych. Mogą Państwo zwrócić się do Teatru, o realizację przysługujących Państwu praw. Podkreślić jednak należy, że niektóre prawa, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie rozporządzenia 2016/679 i przepisów szczególnych.
W przypadku, kiedy podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. Dane osobowe nie są również przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 .
Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z realizowanymi zadaniami przez Teatr jest obowiązkowe, ponieważ bez ich podania nie będzie możliwości zawarcia umowy lub jest wymogiem ustawowym. W innych przypadkach może być dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości np. rezerwacji biletów.

Andrzej Łyżbicki
Dyrektor

Dyrektor Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie Zarządzeniem Nr 2.2018 wyznaczył na Inspektora ochrony danych p. Ewę Rotny, e-mail: iod@teatr.cieszyn.pl