Uchwała Nr XXVII/12/2018 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/459/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustanowienia sztandaru i pieczęci urzędowej Miasta Cieszyna, określenia zasad ich używania oraz ceremoniału pocztu sztandarowego

Załączniki:

Uchwała Nr XVII/12/2018 GRDPP z dnia 24 sierpnia 2018