Inspektor Ochrony Danych


Tomasz Bizoń

 


Zakres zadań:

 

 1. Realizowanie zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) polegających na:
  1. informowaniu Burmistrza Miasta i pracowników o obowiązkach dotyczących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie,
  2. monitorowanie przestrzegania przepisów i wewnętrznych polityk ochrony danych osobowych, w tym przeprowadzanie szkoleń,
  3. przeprowadzanie audytów z zakresu ochrony danych osobowych,
  4. udzielanie na żądanie Burmistrza Miasta zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
  5. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  6. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.