Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia na zasadzie art. 49 Kpa, w związku z art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r., poz.2187, ze zm.), że Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 12, 40-015 Katowice, dnia 27 kwietnia 2018 roku wydał decyzję w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków „A”, znak K-RD-KL/4160/9355/199/09, Numer rejestru A/317/2018, w której orzekł o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego pod numerem A/317/2018 następujący zabytek: ” Historyczny Układ urbanistyczny miasta Cieszyn (Gm. Cieszyn, Pow. Cieszyński)”, w granicach opisanych w treści decyzji oraz zaznaczonych na mapie ewidencyjnej, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

 

Decyzja ogłoszona jest na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach i Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach przy ul. Francuskiej 12, siedzibie Delegatury tego Urzędu w Bielsku-Białej przy ul. Powstańców śląskich 6 oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Cieszynie, przy Rynku 1 - na Tablicy Ogłoszeń oraz w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta, II piętro, pok. 216. Publiczne ogłoszenie o wydaniu decyzji nastąpiło w dniu 4 maja 2018 roku. Zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Załączniki:

Ogłoszenie o wydaniu decyzji
Decyzja nr A-317-2018