Burmistrz Miasta Cieszyna

Cieszyn, dnia 1 sierpnia 2017 r.

SRM-II.6733.10.2017

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr CIS2502_A dla inwestora P4 Spółka z o.o. Stacja bazowa telefonii komórkowej zostanie zlokalizowanym na części działki nr 51/6 obręb nr 27 w rejonie ul. Rzeźniczej, ul. Sportowej i Alei Piastowskiej w Cieszynie.
W skład przedsięwzięcia inwestycyjnego wchodzi stalowa wieża kratowa o wysokości całkowitej 61,45 m (wysokość sztyc odgromowych). Podstawę wieży stanowi trójkąt równoboczny o boku około 5 m. Na wieży będą zainstalowane anteny emitujące sygnał bezprzewodowych usług telekomunikacyjnych. Przewidziane jest 6 anten sektorowych i 6 anten radioliniowych, 2 szt. urządzeń sterujących pracą anten APM30H+BC, przyłącze energetyczne i ogrodzenie wieży.
Pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od granicznych określonych dla miejsc dostępnych dla ludzi nie występują, w miejscach ich przebywania i zamieszkiwania.
Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 1) i art. 53 ust. 4 pkt 11) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tutejszy organ w dniu 31 lipca 2017 r. uzyskał postanowienie (znak sprawy: ZP-20/1370/17/TJU/14073) z dnia 25 lipca 2017 r. wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, uzgadniające projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ponadto w dniu 28 kwietnia 2017 r. tutejszy organ uzyskał pozytywną opinię właściwego zarządcy drogi, Burmistrza Miasta Cieszyna, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego ul. Sportowej.
Strony postępowania (właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do działek objętych granicą obszaru, mogą zapoznać się z dokumentami w tej sprawie, w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r. Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie Rynek 1, 43-400 Cieszyn pok. 216.
Postępowanie toczy się na wniosek na wniosek Pana Daniela Łysko, ul. Kowalska 16/43, 41-800 Zabrze, działającego z pełnomocnictwa P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, z dnia 15 maja 2017 r. wysłanego pocztą (data wpływu do tutejszego organu 18 maja 2017 r.) uzupełnionego po wezwaniach do uzupełnienia pismem z dnia 20 czerwca 2017 r. wysłanym pocztą (data wpływu do tutejszego organu 22 czerwca 2017 r.),
Zgodnie z przepisem art.53 ust.5 w/w ustawy stronom postępowania (właścicielom, użytkownikom wieczystym, a także inni uprawnionym legitymującym się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do działek objętych granicą obszaru, na które ta inwestycja będzie oddziaływać) nie służy zażalenie na przedmiotowe postanowienie. Zażalenie na to postanowienie przysługuje wyłącznie inwestorowi.
 

 

 

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Kierownik Referatu Zagospodarowania
Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu
mgr inż. Kazimierz Guziur