Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 
Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono zbieranie dokumentów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej sieci cieplnej magistrali wschód na odcinku od ul. Dolnej do budynków przy ul. Skrajnej, na działkach nr 31/7, 18/32, 48/2, 18/35, 48/1, 18/47, 18/51, 18/50, 49, 18/44, 18/45, 18/36, 50, 18/39, 18/37, 18/38, 8/15, 8/14, 30/80, 7/4, 7/7, 2/5, 2/2, 2/6, 46/1, 46/2, 2/8 obręb 21 oraz 189/1 obręb 69 w Cieszynie.
Ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z postanowieniem Burmistrza Miasta Cieszyna znak OŚR.6220.19.2016.3 z dnia 24 lutego 2017 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz stosownymi uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. 117, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron  z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony.
Z up. Burmistrza Miasta
Marek Fiedor
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa