Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Spokojnej Starości zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla jej miejsca zamieszkania celem złożenia wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej.Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentację. Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są w kolejności:
- mieszkaniec Domu; nie więcej niż 70% swojego dochodu,
-małżonek ,zstępni przed wstępnymi,
-gmina, z której osoba została skierowana w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione powyżej.