Dodatkowa informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miasta Cieszyna

 

  1. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach w dniu 7.10.2009 r. wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miasta Cieszyna.

  2. Obwieszczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego, przed wydaniem decyzji, zostało wydane w dniu 09.08.2010r.

  3. W dniu 30.09.2010 r. została wydana decyzja przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o wpisie do rejestru zabytków układu urbanistycznego miasta Cieszyn. Integralną częścią tej decyzji był załącznik graficzny sporządzony na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 z zaznaczonymi granicami zabytku.

  4. W wyniku zaskarżenia decyzji przez strony postępowania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 18.03.2013 r. uchylił decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

  5. Obecne obwieszczenie, podpisane w dniu 28.02.2017 r. przez Zastępcę Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, jest kontynuacją prowadzonego od 2009 r. postępowania administracyjnego.

 

W celu przypomnienia granic obszaru objętego postępowaniem administracyjnym zamieszczamy obwieszczenie z dnia 7.10.2009 r. o wszczęciu postępowania zawierające wykaz numerów działek i obrębów planowanych wówczas do objęcia ochroną konserwatorską (kliknij tutaj). Urząd Miejski w Cieszynie nie otrzymał mapy przedstawiającej ostateczny obszar historycznego układu urbanistycznego planowanego do objęcia ochroną.

 

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Urząd Miejski w CieszynieZałączniki: