UCHWAŁA NR XXXI/300/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XXVIII/287/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2017, w ten sposób, że:

1. zmienić dochody budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 287.287,05 zł słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 05/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 pt. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2016 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
10. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 16.472.815,40 zł§ wpisać kwotę 16.760.102,45 zł.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 161.847.379,66 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 178.607.482,11 zł
Deficyt 16.760.102,45 zł
- pokrywany z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 5.939.448,10 zł oraz z kredytu w wysokości 10.820.654,35 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki:

uchwała