Nazwa
Petycje

Opis ogólny
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Podstawa prawna

Termin i sposób załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach – bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Miejsce i sposób składania dokumentów

  • pisemnie na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
  • faksem 33 4794 303;
  • pocztą elektroniczną gmcieszyn@sekap.pl.

Opłaty

Uwagi
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Cieszynie prowadzi Centralny Rejestr Petycji wpływających do Urzędu