Nazwa

Petycje

Opis ogólny

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1195 z późn. zm.)

Zarządzenie Nr 120.4.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Termin i sposób załatwienia sprawy


Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach – bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Miejsce i sposób składania dokumentów  

pisemnie na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

faksem 33 47 94 303

pocztą elektroniczną gmcieszyn@sekap.pl

Opłaty

Uwagi


Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Cieszynie prowadzi Centralny Rejestr Petycji wpływających do Urzędu