W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 25393 artykuły
Znak sprawy: SRM-II.6733.22.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.22.2021
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 21 października 2021 r. SRM-II.6733.22.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że w dniu 21 października 2021 r. wydałem decyzję Nr L.020.2021 (znak sprawy: SRM-II.6733.22.2021) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach 40/38, 40/53, 40/60, 40/65, 40/66 i 40/62 obr. 39 w Cieszynie przy ul. Kossak-Szatkowskiej i ul. Na Wzgórzu. Postępowanie toczyło się na wniosek Pani Aliny Wilczak, ul. Kossak-Szatkowskiej 14/46, 43-400 Cieszyn, Pana Dariusza Wilczak, ul. Kossak-Szatkowskiej 14/46, 43-400 Cieszyn i Pana Michała Dziewięckiego, ul. Różana 9c, 43-370 Szczyrk, reprezentowanych przez Pełnomocnika – Panią Annę Jarząb, ul. Wiejska 51, 43-400 Cieszyn. Strony postępowania (właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do działek objętych granicą obszaru, na które ta inwestycja będzie oddziaływać) mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upłynie dnia 18 listopada 2021 r. W tym terminie można zapoznać się z aktami sprawy. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii Burmistrz Miasta Cieszyna wprowadził do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W celu załatwienia spraw przez interesantów w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowiskach usytuowanych w holu Kancelarii Ogólnej. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Interesanci są przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi.   Z up. Burmistrza Miasta Arkadiusz Skowroński Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta
Znak sprawy: SRM-II.6733.23.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.23.2021
Rodzaj dokumentu informacja o dokonaniu uzgodnień
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 21 października 2021 r. SRM-II.6733.23.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz z zabudową dwóch zestawów złączowo-pomiarowych typu ZK2b-1P na działkach nr 4/8, 4/9 i 4/10 obr. 67 w Cieszynie przy ul. Łanowej. Sieć elektroenergetyczna będzie budowana jako linia kablowa ziemna typu NA2XY-J 4x120mm2, o długości ok. 51 m. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) tutejszy organ w dniu 27 września 2021 r. wystąpił o uzgodnienie decyzji z organami uzgadniającymi tj. Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, Starostą Cieszyńskim oraz Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie. W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach oraz Starosta Cieszyński nie zajęli stanowiska – wobec czego uzgodnienia uważa się za dokonane, natomiast Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie zaopiniował pozytywnie projekt decyzji. Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do ww. działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w tej sprawie w terminie do dnia 4 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach: od 730 do 1630 w poniedziałek, od 730 do 1530 od wtorku do czwartku, od 730 do 1430 w piątek. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii Burmistrz Miasta Cieszyna wprowadził do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W celu załatwienia spraw przez interesantów w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowiskach usytuowanych w holu Kancelarii Ogólnej. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Interesanci są przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi. Postępowanie toczy się na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Popiołka, ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn.   Z up. Burmistrza Miasta Arkadiusz Skowroński Naczelnik WydziałuStrategii i Rozwoju Miasta    
Zamówienie na: Doposażenie przedszkoli w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. "Wybieram cieszyńskie przedszkole"
Zamówienie na Doposażenie przedszkoli w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. "Wybieram cieszyńskie przedszkole"
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy CUW01.272.17.2021
Zamawiający Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie
Tryb zamówienia tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia dostawy
Wartość zamówienia Zamówienie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto a niższej niż progi unijne
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/