W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 24984 artykuły
zarządzenie nr: 1010.20.2021
zarządzenie nr 1010.20.2021
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
w sprawie oddelegowania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie do udziału w pracach Zespołu ds. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.202.2021
zarządzenie nr 0050.202.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.201.2021
zarządzenie nr 0050.201.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.209.2021
zarządzenie nr 0050.209.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zamku Cieszyn
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.198.2021
zarządzenie nr 0050.198.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie
Status Obowiązujące
Uwagi Traci moc zarządzenie Nr 0050.190.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
Zamówienie na: Dostawę dwóch autobusów, napędzanych silnikiem zasilanym olejem napędowym, spełniających normę EURO 6
Zamówienie na Dostawę dwóch autobusów, napędzanych silnikiem zasilanym olejem napędowym, spełniających normę EURO 6
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy ZPIF.271.1.2.2021
Zamawiający Gmina Cieszyn
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość szacunkowa Zamówienie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną poprzez ePUAP, formularz dostępny poprzez miniPortal
Znak sprawy: SRM-II.6733.7.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.7.2021
Rodzaj dokumentu Wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 20 kwietnia 2021 r. SRM-II.6733.7.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. Z 2020 r. poz. 293) obwieszczam, że na wniosek z dnia 30 marca 2021 r. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Bigas, INTERO SERWIS Sp. z o.o., ul. Gustawa Daniłowskiego 6/76, 01-833 Warszawa, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Instytutu Sztuk Muzycznych o szyb windowy na dz. nr 56 obr. 39 w Cieszynie przy ul. J.U. Niemcewicza 2. Planowana inwestycja będzie polegała na rozbudowie budynku Instytutu Sztuk Muzycznych o szyb windowy o pow. zabudowy ok. 15 m² (obrys ok 5 x 3 m). Teren objęty wnioskiem przylega do drogi wewnętrznej na którą odbywa się zjazd z drogi publicznej ul. J.U. Niemcewicza. Jednocześnie informuję, że w dniu 20 kwietnia 2021 r. tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie decyzji z organem wymienionym w art. 51 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. do Marszałka Województwa Śląskiego. Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do w/w działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą wnieść swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 4 maja 2021 r. W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii Urząd Miejski w Cieszynie w okresie od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r. ograniczył bezpośrednią obsługę stron. Obsługa bezpośrednia interesantów jest realizowana wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, przy stanowiskach obsługi, znajdujących się w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 i odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem komórki merytorycznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Wszelkie wnioski i podania w tej sprawie, w chwili obecnej, należy składać poprzez operatora pocztowego, środki komunikacji elektronicznej lub poprzez umieszczenie w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza (Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43- 400 Cieszyn). Korespondencja dostarczona do Urzędu Miejskiego w Cieszynie przez operatora pocztowego i interesantów jest poddawana 24-godzinnej kwarantannie, następnie podlega rejestracji. Dodatkowe informacje dla interesantów można uzyskać telefonicznie.   Z upoważnienia Burmistrza Miasta Cieszyna   Tomasz Wysocki   Kierownik Referatu   Planowania Przestrzennego
Zamówienie na: Wykonanie usługi opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Małej Łąki i Boguszowic w Cieszynie
Zamówienie na Wykonanie usługi opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Małej Łąki i Boguszowic w Cieszynie
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy SRM-II.6721.6.2.2021
Zamawiający Gmina Cieszyn
Tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość szacunkowa Zamówienie o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn; przesłać na adres: urzad@um.cieszyn.pl
Interpelacja w sprawie: planowanych opłat za ogródki restauracyjne na płycie Rynku
Interpelacja w sprawie planowanych opłat za ogródki restauracyjne na płycie Rynku
nr sprawy BRM.0003.318.2021
Tożsamość radnego Joanna Wowrzeczka
zarządzenie nr: 1010.18.2021
zarządzenie nr 1010.18.2021
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
zmieniające zarządzenie nr 021.42.2013 w sprawie obiegu dokumentów związanych z wszczęciem postępowania egzekucyjnego z wyłączeniem opłat za pobyt w DPS
Status Obowiązujące
stanowisko: Nabór na staż
stanowisko Nabór na staż
miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Skrajna 5
termin składania ofert
Zapytanie w sprawie: udostepnienia wniosku wraz z załącznikami "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki"
Zapytanie w sprawie udostepnienia wniosku wraz z załącznikami "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki"
nr sprawy BRM.0003.317.2021
Tożsamość radnego Joanna Wowrzeczka
Zapytanie w sprawie: wzrostu cen za najem lokali użytkowych - kolejne pytania
Zapytanie w sprawie wzrostu cen za najem lokali użytkowych - kolejne pytania
nr sprawy BRM.0003.316.2021
Tożsamość radnego Joanna Wowrzeczka
Znak sprawy: SRM-II.6733.6.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.6.2021
Rodzaj dokumentu Wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 16 kwietnia 2021 r. SRM-II.6733.6.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. Z 2020 r. poz. 293) obwieszczam, że na wniosek z dnia 29 marca 2021 r. Pana Macieja Kłaka, ul. Armii Krajowej 25, 44-337 Jastrzębie Zdrój - pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Tarnów 33-100, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie (rozbudowie) sieci gazowej średniego ciśnienia HDPE 100 SDR 11 RC Dz40mm w Cieszynie przy ul. Reymonta na części dz. Nr 11/13; 11/18; 12/1 obr. 62. Planowana inwestycja będzie polegała na budowie (rozbudowie) sieci gazowej HDPE Dz 40mm o dł. L=134,0 mb. Jednocześnie informuję, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach w zakresie melioracji i Starostą Cieszyńskim w zakresie ochrony gruntów rolnych. Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do w/w działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą wnieść swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r. W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii Urząd Miejski w Cieszynie w okresie od dnia 10 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. ograniczył bezpośrednią obsługę stron. Obsługa bezpośrednia interesantów jest realizowana wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, przy stanowiskach obsługi, znajdujących się w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 i odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem komórki merytorycznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Wszelkie wnioski i podania w tej sprawie, w chwili obecnej, należy składać poprzez operatora pocztowego, środki komunikacji elektronicznej lub poprzez umieszczenie w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza (Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43- 400 Cieszyn). Korespondencja dostarczona do Urzędu Miejskiego w Cieszynie przez operatora pocztowego i interesantów jest poddawana 24-godzinnej kwarantannie, następnie podlega rejestracji. Dodatkowe informacje dla interesantów można uzyskać telefonicznie.   Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna       Tomasz Wysocki   Kierownik Referatu   Planowania Przestrzennego