W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 25259 artykułów
Zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej, ulicy Szarotka w Cieszynie w ramach zadania: „ Modernizacja dróg gminnych”
Zamówienie na Przebudowa drogi gminnej, ulicy Szarotka w Cieszynie w ramach zadania: „ Modernizacja dróg gminnych”
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy 3/ZP/DIZ/2021
Zamawiający Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia Zamówienie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto a niższej niż progi unijne
Termin składania ofert
Sposób składania ofert drogą elektroniczną poprzez ePUAP, formularz dostępny poprzez miniPortal
zarządzenie nr: 0050.487.2021
zarządzenie nr 0050.487.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok
zmieniające zarządzenie nr 0050.22.2021
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.486.2021
zarządzenie nr 0050.486.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2021 rok
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.484.2021
zarządzenie nr 0050.484.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2022
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16 września 2021 r., a termin zakończenia na dzień 29 września 2021 r.
zarządzenie nr: 0050.485.2021
zarządzenie nr 0050.485.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2022
Status Obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16 września 2021 r., a termin zakończenia na dzień 29 września 2021 r.
Zamówienie na: Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Spokojnej Starości w Cieszynie.
Zamówienie na Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Spokojnej Starości w Cieszynie.
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy ZPIF.271.1.10.2021
Zamawiający Gmina Cieszyn
Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia Zamówienie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto a niższej niż progi unijne
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres skrzynki e-puap urzędu Miejskiego w Cieszynie: /u390efc0tm/
Znak sprawy: SRM-II.6733.21.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.21.2021
Rodzaj dokumentu Informacja o dokonaniu uzgodnień
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 16 września 2021 r. SRM-II.6733.21.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z rur PE RC o średnicy 90 mm na działkach 94/26, 93/2, 101/2, 102/2, 102/10, 120/5, 119/3, 119/9, 119/12, 116/1 obr. 76 w Cieszynie przy ul. Orlej. Planowana inwestycja będzie polegała na budowie sieci wodociągowej, z rur PE RC o średnicy 90 mm, o długości około 228 m. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) tutejszy organ w dniu 27 sierpnia 2021 r. wystąpił o uzgodnienie decyzji z organem uzgadniającym tj. Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach oraz Starostą Cieszyńskim. W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia organy nie zajęły stanowiska – wobec czego uzgodnienie uważa się za dokonane. Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do ww. działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w tej sprawie w terminie do dnia 30 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach: od 730 do 1630 w poniedziałek, od 730 do 1530 od wtorku do czwartku, od 730 do 1430 w piątek. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii Burmistrz Miasta Cieszyna wprowadził do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W celu załatwienia spraw przez interesantów w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowiskach usytuowanych w holu Kancelarii Ogólnej. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Interesanci są przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi. Postępowanie toczy się na wniosek Pana Andrzeja Bieguna, ul. Tarnawa 9, 43-426 Iskrzyczyn.   Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna Przemysław Major II Zastępca Burmistrza Miasta  
Znak sprawy: SRM-II.6733.19.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.19.2021
Rodzaj dokumentu Decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 16 września 2021 r. SRM-II.6733.19.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że w dniu 16 września 2021 r. wydałem decyzję Nr L.019.2021 (znak sprawy: SRM-II.6733.19.2021) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku zaplecza infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w ramach rozbudowy infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych, na działkach nr 106 i 105/1 obr. 40 w Cieszynie przy ul. Dworkowej. Postępowanie toczyło się na wniosek Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, ul. Bielska 22, 43-400 Cieszyn, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Józefa Szczotkę, ul. Stawowa 42, 43-400 Cieszyn. Strony postępowania (właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do działek objętych granicą obszaru, na które ta inwestycja będzie oddziaływać) mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upłynie dnia 14 października 2021 r. W tym terminie można zapoznać się z aktami sprawy. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii Burmistrz Miasta Cieszyna wprowadził do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W celu załatwienia spraw przez interesantów w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowiskach usytuowanych w holu Kancelarii Ogólnej. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Interesanci są przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi.   Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna Przemysław Major II Zastępca Burmistrza Miasta  
Wniosek w sprawie: Propozycje do projektu budżetu Miasta Cieszyna na 2022 rok
Wniosek w sprawie Propozycje do projektu budżetu Miasta Cieszyna na 2022 rok
nr sprawy BRM.0003.385.2021
Tożsamość radnego Krystian Kukuczka
zarządzenie nr: 1010.36.2021
zarządzenie nr 1010.36.2021
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
Status Obowiązujące
Interpelacja w sprawie: uporządkowania przejścia z ul. Błogockiej do ul. Wojska Polskiego
Interpelacja w sprawie uporządkowania przejścia z ul. Błogockiej do ul. Wojska Polskiego
nr sprawy BRM.0003.379.2021
Tożsamość radnego Wiesław Kluz
Interpelacja w sprawie: remontu nawierzchni parkingu przy Placu Londzina
Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni parkingu przy Placu Londzina
nr sprawy BRM.0003.378.2021
Tożsamość radnego Wiesław Kluz
Wniosek w sprawie: propozycje do budżetu Miasta Cieszyna na 2022 rok
Wniosek w sprawie propozycje do budżetu Miasta Cieszyna na 2022 rok
nr sprawy BRM.0003.377.2021
Tożsamość radnego Wiesław Kluz
Wniosek w sprawie: propozycje do budżetu Miasta Cieszyna na 2022 rok
Wniosek w sprawie propozycje do budżetu Miasta Cieszyna na 2022 rok
nr sprawy BRM.0003.376.2021
Tożsamość radnego Wiesław Kluz
Wniosek w sprawie: propozycje do budżetu Miasta Cieszyna na 2022 rok
Wniosek w sprawie propozycje do budżetu Miasta Cieszyna na 2022 rok
nr sprawy BRM.0003.380.2021
Tożsamość radnego Paweł Czycharowski
Wniosek w sprawie: Propozycje do projektu budżetu Miasta Cieszyna na 2022 rok
Wniosek w sprawie Propozycje do projektu budżetu Miasta Cieszyna na 2022 rok
nr sprawy BRM.0003.382.2021
Tożsamość radnego Brygida Pilch, Monika Szlauer
Interpelacja w sprawie: zielonych dachów
Interpelacja w sprawie zielonych dachów
nr sprawy BRM.0003.381.2021
Tożsamość radnego Brygida Pilch, Monika Szlauer
Interpelacja w sprawie: rozwiązań drogowych mających na celu zmniejszenie nadmiernej prędkości
Interpelacja w sprawie rozwiązań drogowych mających na celu zmniejszenie nadmiernej prędkości
nr sprawy BRM.0003.383.2021
Tożsamość radnego Monika Szlauer
Wniosek w sprawie: Propozycje do projektu budżetu Miasta Cieszyna na 2022 rok
Wniosek w sprawie Propozycje do projektu budżetu Miasta Cieszyna na 2022 rok
nr sprawy BRM.0003.382.2021
Tożsamość radnego Monika Szlauer,, Brygida Pilch
Interpelacja w sprawie: zielonych dachów
Interpelacja w sprawie zielonych dachów
nr sprawy BRM.0003.381.2021
Tożsamość radnego Monika Szlauer
zarządzenie nr: 0050.483.2021
zarządzenie nr 0050.483.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie utworzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Status Obowiązujące
Uwagi Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.647.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.