W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 27894 artykuły
Zamówienie na: Remont niecek basenowych na Kąpielisku Miejskim w Cieszynie przy al. J. Łyska 23
Zamówienie na Remont niecek basenowych na Kąpielisku Miejskim w Cieszynie przy al. J. Łyska 23
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy WS-I.2614.3.2023
Zamawiający Gmina Cieszyn
Tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty
Wartość zamówienia Zamówienie o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty proszę wysyłać pocztą elektroniczną na adres:urzad@um.cieszyn.pl. W razie pytań proszę dzwonić tel: 33 8510 007 lub wew. 120

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 16-03-2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (nr pisma WB 6740.1111.2022.DP)

Cieszyn, dnia 16-03-2023 roku WB 6740.1111.2022.DP OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) Starosta Cieszyński zawiadamia, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w...

Stanowisko: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym
Stanowisko Referent w Dziale Finansowo-Księgowym
Miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o naborze na członków komisji konkursowej - realizację zadań publicznych na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów (dot. Zarządzenia Nr 0050.146.2023)

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok...

Stanowisko: Pracownik socjalny w Zespole ds. domów pomocy społecznej i usług
Stanowisko Pracownik socjalny w Zespole ds. domów pomocy społecznej i usług
Miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5
Termin składania ofert
zarządzenie nr: 0050.169.2023
zarządzenie nr 0050.169.2023
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyboru wniosków dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.160.2023
zarządzenie nr 0050.160.2023
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2022 roku, położonych na obszarze Gminy Cieszyn
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 1010.11.2023
zarządzenie nr 1010.11.2023
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
w sprawie ustalenia terminów wypłat dodatku elektrycznego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w miesiącu marcu 2023 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.159.2023
zarządzenie nr 0050.159.2023
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektora Przedszkola nr 8, dyrektora Przedszkola nr 9, dyrektora Przedszkola nr 16, dyrektora Przedszkola nr 19, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi
Status obowiązujące
Znak sprawy: SRM-II.6733.3.2023
Znak sprawy SRM-II.6733.3.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz termomodernizacja budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z przebudową drogi wewnętrznej do parametrów drogi pożarowej” realizowanej na działkach nr 56, 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 w Cieszynie, przy ul. Niemcewicza 2.     Cieszyn, dnia 20 marca 2023 r. SRM-II.6733.3.2023   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, złożonego w dniu 24 lutego 2023 r., który został uzupełniony i wyjaśniony w dniach 6 marca 2023 r. oraz 10 marca 2023 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz termomodernizacja budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z przebudową drogi wewnętrznej do parametrów drogi pożarowej” realizowanej na działkach nr 56, 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 w Cieszynie, przy ul. Niemcewicza 2. Wnioskowana inwestycja obejmuje: 1) w zakresie przebudowy budynku w celu jego dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej – przebudowę wewnętrznych klatek schodowych, poszerzenie otworów drzwiowych, zmianę lokalizacji otworów drzwiowych, obudowę przeciwpożarową klatki schodowej, montaż klapy oddymiającej klatkę schodową, montaż wentylatora napowietrzającego, przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej i wewnętrznej instalacji elektrycznej, 2) w zakresie prac związanych z termomodernizacją budynku – wykonanie ocieplenia zewnętrznych przegród budynku (ściany zewnętrzne, dach), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montażu parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie ocieplenia podłóg na gruncie, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oprac oświetleniowych, zmianę lokalizacji drzwi wejściowych do części mieszkalnej znajdującej się na parterze budynku, zawężenie zewnętrznej witryny szklanej w przedsionku windy, 3) wykonanie drogi przeciwpożarowej poprzez jej wydzielenie w obrębie istniejącej drogi wewnętrznej, po wykonaniu podbudowy zapewniającej odpowiednią nośność. Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji z Marszałkiem Województwa Śląskiego w trybie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu krajowym, a także z organem wymienionym w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest do należytego informowania stron o okolicznościach prowadzonego postępowania administracyjnego, jak również do zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przez strony co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron informuję, że przepis art. 10 § 1 ww. ustawy jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony. Strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn w godzinach pracy Urzędu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.     z up. Burmistrza Miasta Arkadiusz Skowroński Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta
zarządzenie nr: 0050.158.2023
zarządzenie nr 0050.158.2023
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw realizacji projektu pod nazwą "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki"
uchyla/traci moc 0050.38.2021,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.151.2023
zarządzenie nr 0050.151.2023
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.150.2023
zarządzenie nr 0050.150.2023
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.149.2023
zarządzenie nr 0050.149.2023
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.68.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie nabycia nieruchomości
zmieniające zarządzenie nr 0050.68.2023,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.155.2023
zarządzenie nr 0050.155.2023
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok
zmieniające zarządzenie nr 0050.23.2023, 0050.30.2023, 0050.25.2023,
Status obowiązujące