Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Nazwa:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Opis ogólny:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usuwanie drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych nie wymaga uzyskiwania zezwolenia, podlega jednak obowiązkowi dokonania zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

Wniosek stanowiący zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (stosowny formularz do ewentualnego wykorzystania załączony został poniżej).

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo,
  • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Sposób i miejsce dostarczenia dokumentów:

  • w formie papierowej - na adres Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn,
  • w formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).

Opłaty:

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) oraz załącznika do tej ustawy - część III, ust. 44, kolumna 4, pkt 6, postępowanie w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Na podstawie zgłoszenia organ dokonuje oględzin drzew przewidzianych do usunięcia w terminie 21 dni od daty jego przyjęcia. W terminie 14 dni od oględzin organ w drodze decyzji administracyjnej może wnieść sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzewa. Jeśli w terminie 14 dni od oględzin organ nie wniesie sprzeciwu (liczy się data nadania pisma w placówce pocztowej), można będzie przystąpić do wycinki. Organ może przed upływem 14-dniowego terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wyrażającej sprzeciw wobec zgłoszonego zamiaru usunięcia drzewa służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję stanowiącą przedmiot zaskarżenia (Burmistrz Miasta Cieszyna, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn).

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794 200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, iod@um.cieszyn.pl.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów wymienionych w opisie "Karty usługi" w części „Podstawa prawna” w celu realizacji usługi. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi jest wymogiem ustawowym oraz obowiązkowe, bez ich podania nie będzie możliwości załatwienia Pani/Pana sprawy. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne – służy ono usprawnieniu kontaktu z wnioskodawcą, w szczególności przy uzgodnieniu terminu oględzin.
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być instytucje publiczne, firmy informatyczne i inne podmioty, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa.
Może Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw wymienionych w art. 15-22 RODO, w szczególności prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania. Ze względu np. na wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej władzy publicznej, Burmistrzowi Miasta Cieszyna, jako administratorowi niektóre prawa, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

Uwagi:

Niniejsza procedura zgłoszenia wprowadzona została ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). Dotyczy ona usuwania drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których usunięcie nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia. W takich przypadkach obowiązkiem dokonania zgłoszenia objęty jest zamiar wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia pochodzącego z terenu Gminy Cieszyn jest Burmistrza Miasta Cieszyna, a w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Bliższe informacje na temat procedury administracyjnej związanej z usuwaniem drzew lub krzewów, bądź na temat przebiegu konkretnej sprawy uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie (ul. Rynek 1, pok. 117, tel. 33 479 42 70 lub 33 479 42 71, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl).


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij