W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2021 roku do dnia 17 września 2021 roku

OR-I.0057.8.2021

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 16 sierpnia 2021 roku
do dnia 17 września 2021 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Postanowiono przeprowadzić negocjacje w sprawie nabycia w drodze umowy sprzedaży udziałów w nieruchomości stanowiącą działkę nr 14/14 obr. 32 o pow. 0,0203 ha oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących działki nr 14/9, 14/10, 14/11 i 14/12 obr. 32 o łącznej pow. 1,5205 ha w następujących częściach:
  1. 6/192 od [...],6/192 od [...] (Zarządzenie Nr 0050.441.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku),
  2. 15/192 od [...], 15/192 od [...], 15/192 od [...] (Zarządzenie Nr 0050.442.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku),
  3. 18/192 od [...], 18/192 od [...] (Zarządzenie Nr 0050.443.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku),
  4. 1/192 od [...], 1/192 od [...], 1/192 od [...] (Zarządzenie nr 0050.444.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku).
 2. Ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Cieszynie, obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w Cieszynie przy ulicy Lisiej o powierzchni 676 m2 stanowiącą działkę nr 20/22 obr. 68, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00058723/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.447.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku).
 3. Ogłoszono ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Wiejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 69 obr. 20 o pow. 0,0410 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00001678/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.454.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku).
 4. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej:
  1. obejmujący lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku przy ul. Wyższa Brama 17 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 5779/38175 części (Zarządzenie Nr 0050.456.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku),
  2. obejmujący lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku przy ul. Bielskiej 2 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3628/45277 części (Zarządzenie Nr 0050.457.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku),
  3. obejmujący lokal mieszkalny nr 8, położony w budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 4475/103125 części (Zarządzenie Nr 0050.458.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku),
  4. obejmujący lokal mieszkalny nr 28, położony w budynku przy ul. Tomanka 9 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3797/131438 części (Zarządzenie Nr 0050.459.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku),
  5. obejmujący lokal mieszkalny nr 15, położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 1/18 części (Zarządzenie Nr 0050.461.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku).
 5. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w Cieszynie w pobliżu ulicy Reymonta, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 62/4 oraz 78/6 obr. 60 o łącznej pow. 0,0590 ha zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00110735/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.462.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku).
 6. Nie wykonano prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości:
  1. stanowiącej działkę nr 20/53 obr. 68 o pow. 0,0968 ha, stanowiącej własność Gminy Cieszyn, położonej w Cieszynie przy ul. Króliczej (Zarządzenie Nr 0050.467.2021 z dnia 2 września 2021 roku),
  2. stanowiącej działkę nr 15/22 obr. 76 o pow. 0,0506 ha, objętą księgą wieczystą nr BB1C/00103407/3, stanowiącej własność Gminy Cieszyn, położonej w Cieszynie przy ul. Spółdzielczej (Zarządzenie Nr 0050.468.2021 z dnia 2 września 2021 roku).
 7. Postanowiono wystąpić do sądu z wnioskiem o przeprowadzenie zniesienia współwłasności w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1666/8 obr. 2 o pow. 0,1609 ha, położonej w Wiśle, w rejonie osiedla Mały Stożek, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00032303/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.470.2021 z dnia 6 września 2021 roku).
 8. Przystąpiono do negocjacji z Grupą Szymbud spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką komandytową z siedzibą w Kłomnicach przy ul. Częstochowska 2G w celu uzgodnienia wysokości przysługującego im odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Cieszyn działki nr 56/1 obr. 19 o pow. 0,0213 ha, działki nr 56/2 obr. 19 o pow. 0,0106 ha i działki nr 56/3 obr. 19 o pow. 0,0040 ha, objęte księgą wieczystą nr BB1C/00044906/9, wydzielonych pod drogę publiczną gminną z działki nr 56 obr. 19 (Zarządzenie Nr 0050.471.2021 z dnia 6 września 2021 roku).
 9. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony, w drodze bezprzetargowej, obejmujący działki nr 17/80 i 17/81 obr. 31 położone przy ul. Moniuszki w Cieszynie o łącznej pow. 0,7705 ha, z przeznaczeniem na tereny wokół budynków wspólnot mieszkaniowych oraz miejsca parkingowe dla wspólnot mieszkaniowych (Zarządzenie Nr 0050.473.2021 z dnia 6 września 2021 roku).
 10. Nie wykonano prawa pierwokupu lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 19 przy ul. Nowe Miasto w Cieszynie, objętego księgą wieczystą nr BB1C/00092377/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie, który to lokal Joanna Janic i Tomasz Janic działający jako wspólnicy spółki cywilnej "ART-DENT" spółka cywilna Joanna Janic, Tomasz Janic z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zamierzają sprzedać wraz ze związanymi z nim prawami (Zarządzenie Nr 0050.478.2021 z dnia 13 września 2021 roku).
 11. Postanowiono wynająć na rzecz PROMOT Zakłady Metalowe sp. z o.o. zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000138953 z siedzibą w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 49 grunt stanowiący działkę nr 10/5 obr. 25 o pow. 0,0617 ha, zlokalizowany przy ul. Frysztackiej w Cieszynie, na czas określony trzech miesięcy z przeznaczeniem na cele parkingowe, z zastosowaniem stawki czynszu w wysokości 406,50 zł + 23 % podatku VAT, tj. 500,00 zł brutto miesięcznie (Zarządzenie Nr 0050.480.2021 z dnia 13 września 2021 roku).
 12. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości z przeznaczeniem na usytuowanie tymczasowych stoisk handlowych w dniach od 29 października 2021r. do 2 listopada 2021r., na okoliczność dnia Wszystkich Świętych na wyznaczonych terenach: część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44/2 obręb 21 o powierzchni 4,00 m2, położenie - Cmentarz Komunalny przy ul. Katowickiej, część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 150 obręb 40 o powierzchni 4,50 m2, położenie - Cmentarz Ewangelicki przy ul. Bielskiej, część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 19 obręb 18 o powierzchni 4,00 m2, położenie - Cmentarz przy ul. Kościuszki (Zarządzenie Nr 0050.481.2021 z dnia 13 września 2021 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Powołano komisję przetargową dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Rady Miejskiej Cieszyna" o wartości mniejszej niż progi unijne w składzie: Karina Wójcik - przewodniczący, Katarzyna Głuchowska - sekretarz, Krzysztof Kasztura - członek komisji, Stanisław Kawecki - członek komisji, Grażyna Gągolska członek komisji (Zarządzenie Nr 0050.455.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku).

III. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Zmniejszono rezerwę celową utworzoną na nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 801 "Oświata i wychowanie" rozdziału 80104 "Przedszkola". Dochody po zmianach wynoszą 205.122.806.69 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 237.086.082,30 zł. Deficyt wynosi 31.963.275,61 zł. (Zarządzenie nr 0050.438.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku).
 2. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 3, 5, 7, Dyrektora Przedszkola Nr 7, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2021. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.439.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku).
 3. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 4, 5, 7, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, Dyrektora Żłobków Miejskich. Komendanta Straży Miejskiej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.23.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.171.2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.451.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku).
 4. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 107.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 600 "Transport i łączność" rozdziału 60017 "Drogi wewnętrzne" - 37.000,00 zł oraz działu 750 "Administracja publiczna" rozdziału 75023 "Urzędy gmin" - 70.000,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 206.397.765,68 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 238.934.862,32 zł. Deficyt 32.537.096,64 zł. (Zarządzenie Nr 0050.463.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku).
 5. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 4, 6, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2021. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.464.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku).
 6. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Dochody po zmianach wynoszą 206.374.353,68 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 238.911.450,32 zł. Deficyt 32.537.096,64 zł. (Zarządzenie Nr 0050.486.2021 z dnia 15 września 2021 roku).
 7. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 2, 20, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2021. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.487.2021 z dnia 15 września 2021 roku).

IV. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Wyrażono zgodę na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 2/80 obr. 57 przy ul. Mickiewicza 13 w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn w trwałym zarządzie Domu Spokojnej Starości w Cieszynie, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za każde usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.434.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku).

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Nie uznano celowości realizacji zadania publicznego przez Fundację Centrum Działań Profilaktycznych pod nazwą "Program profilaktyczny dla sprzedawców napojów alkoholowych", zawartego w ofercie złożonej w dniu 13 sierpnia 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.445.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku).
 2. Przyznano dotację w wysokości 2 500,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Wycieczka turystyczna" opisanego w ofercie złożonej w dniu 2 sierpnia 2021 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.446.2021 z dnia 2021 roku).
 3. Uznano celowość realizacji zadania publicznego pn. "Przyjaciel do adopcji" przez Fundację dla Zwierząt i Środowiska "Lepszy Świat", zawartego w ofercie złożonej w dniu 26 sierpnia 2021 r. (Zarządzenie Nr 0050.453.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku).
 4. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2022. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16 września 2021 r., a termin zakończenia na dzień 29 września 2021 r. (Zarządzenie Nr 0050.484.2021 z dnia 15 września 2021 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na XXXI sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 26 sierpnia 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.450.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku).
 2. Przedstawiono Radzie Miejskiej Cieszyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2021 roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.452.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku).
 3. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu sierpniu 2021 roku:
  1. informację na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022,
  2. uchwałę w sprawie zaliczenia ulicy Hażlaskiej do kategorii dróg gminnych,
  3. uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego zadania w zakresie remontu drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej.
 4. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu wrześniu 2021 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. uchwałę w sprawie przyznania Nagrody Miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  2. uchwałę w sprawie przyznania Lauru "Srebrnej Cieszynianki 2021", uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (dz. 17/80 obr. 31 przy ul. Moniuszki),
  3. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (dz. 17/80 obr. 31 przy ul. Moniuszki),
  4. uchwałę w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia na terenie Cieszyna jednej rodzinie w ramach repatriacji,
  5. uchwałę w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla Państwa Natalyi Serikovej i Konstantinowi Myrin oraz pozostającym pod ich władzą rodzicielską małoletnim Nelii Myrin i Arturowi Myrin,
  6. uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2021-2025.

VII. W pozostałych sprawach:

 1. Zmieniono Zarządzenie nr 0050.4.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.435.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku).
 2. Powołano Zespół odpowiedzialny za wykonanie aktualizacji "Dokumentacji planowanych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla miasta Cieszyna" w składzie: Szef Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - przewodniczący zespołu, Przedstawiciel Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o., Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.436.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku).
 3. Przyznano stypendium sportowe celowe (jednorazowe) Panu Mirosławowi Madzia oraz Panu Januszowi Rokickiemu (Zarządzenie nr 0050.437.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku).
 4. Przyjęto Plan działania na 2022 rok Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2018-2022 (Zarządzenie Nr 0050.440.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku).
 5. Przyznano nagrody i wyróżnienia Miasta Cieszyna za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2020 roku oraz za całokształt działalności sportowej (Zarządzenie Nr 0050.448.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku).
 6. Wprowadzono wzór deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w miesiącach od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.449.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku).
 7. Zmieniono Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.348.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026" (Zarządzenie Nr 0050.460.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku).
 8. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.318.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że w § 1 ust. 5 zarządzenia w miejsce dotychczasowej treści wpisano nową treść: "Kasa podatkowa w Referacie Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Srebrnej 2 jest otwarta: w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00" (Zarządzenie Nr 0050.465.2021 z dnia 1 września 2021 roku).
 9. Ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia", posiadających stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie miasta Cieszyna (Zarządzenie Nr 0050.466.2021 z dnia 2 września 2021 roku).
 10. Wyznaczono część działki przy ul. Górnej 21 w Cieszynie, obok wejścia do supermarketu InterMarche, do prowadzenia sprzedaży produktów małej gastronomii z mobilnej przyczepy o powierzchni 7 m2, w okresie od 15 września 2021 r. do 30.09.2024 (Zarządzenie Nr 0050.469.2021 z dnia 6 września 2021 roku).
 11. Do 30 września 2021 r. wprowadzono ograniczenia w zakresie funkcjonowania Hali Widowiskowo - Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2 w Polsce i wprowadzono zasady korzystania z obiektu (Zarządzenie Nr 0050.472.2021 z dnia 6 września 2021 roku).
 12. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna:
  1. w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Cieszyna jednej rodzinie w ramach repatriacji. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 września 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 23 września 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.474.2021 z dnia 6 września 2021 roku),
  2. w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla Państwa Natalyi Serikovey i Konstantina Myrina oraz pozostających pod ich władzą rodzicielską małoletnich Artura Myrin i Nelli Myrin. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 września 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 23 września 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.475.2021 z dnia 6 września 2021 roku),
  3. w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2021 - 2025. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 września 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 23 września 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.476.2021 z dnia 8 września 2021 roku),
  4. w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2022. Konsultacje maja zasięg ogólnomiejski i przeprowadza się je na terenie miasta Cieszyna. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16 września 2021 r., a termin zakończenia na dzień 29 września 2021 r. (Zarządzenie Nr 0050.485.2021 z dnia 15 września 2021 roku).
 13. Przyznano dotację w wysokości 1 215,00 zł na realizację przez Fundację dla Zwierząt i Środowiska "Lepszy Świat" z siedzibą przy ul. Zamkowej 3 abc w Cieszynie zadania publicznego pn. "Przyjaciel do adopcji", zawartego w ofercie złożonej w dniu 26 sierpnia 2021 r. (Zarządzenie Nr 0050.477.2021 z dnia 9 września 2021 roku).
 14. Wyznaczono do zastępowania dyrektora:
  1. Przedszkola nr 1 w Cieszynie w czasie jego nieobecności nauczyciela tego Przedszkola Panią Sylwię Perchałę (Zarządzenie Nr 0050.479.2021 z dnia 13 września 2021 roku),
  2. Przedszkola nr 8 w Cieszynie w czasie jego nieobecności nauczyciela tego Przedszkola Panią Beatę Kusek (Zarządzenie Nr 0050.482.2021 z dnia 13 września 2021 roku).
 15. Utworzono Pozaszkolny Punkt Katechetyczny nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.483.2021 z dnia 13 września 2021 roku).

Cieszyn, dnia 22 sierpnia 2021 roku

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego