Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Przetarg - automaty sprzedażowe (vendingowe) w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na najem na czas nieoznaczony 4 m2 powierzchni użytkowej w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej, położonej przy ul. Sportowa 1 w Cieszynie (dz. nr 1/4 obręb 28, objęta księgą wieczystą nr BB1C/00053050/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie), z przeznaczeniem na lokalizację dwóch automatów sprzedażowych (vendingowych).

Powierzchnia wynajmowana z dostępem do zasilania elektrycznego, zlokalizowana jest na parterze budynku Hali Widowiskowo-Sportowej, będącej własnością Gminy Cieszyn.
Najemca zobowiązany będzie do przystosowania przedmiotu przetargu we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa zwrotu poniesionych nakładów.
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za najem powierzchni objętej przetargiem wynosi 250 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Czynsz płatny będzie z góry do 14 dnia każdego miesiąca.
Oprócz czynszu najmu na najemcy będzie ciążyć obowiązek opłacania podatku od nieruchomości wg stawek uchwalonych przez Radę Miasta Cieszyna zgodnie z art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.). Podatek od nieruchomości będzie naliczany od wynajętej powierzchni użytkowej. Aktualnie obowiązujące stawki podatku określają uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr II/6/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia na rok 2019 wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Woj. Śl. z 2016 r. poz. 6642) i nr XLIII/459/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Woj. Śl. z 2014 r. poz. 3179).
Przetarg odbędzie się w dniu 8.01.2019 r. o godz. 10.30 w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek l , I piętro).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 250 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169, z podaniem tytułu wpłaty „Wadium automaty sprzedażowe (vendingowe) — Hala Widowiskowo-Sportowa” w terminie do 7.01.2019 r. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy Cieszyn. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci nie zalegający z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych).
Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty oraz:
a) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
b) w przypadku spółki cywilnej aktualne wydruki z Centralnej 'Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) potwierdzone własnoręcznymi podpisami przez oferentów, umowę spółki,
c) w przypadku, gdy ofertę składa osoba prawna - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa osoby stawającej do przetargu,
d) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
e) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych),
f) dowód wpłaty wadium,
g) nazwę banku i numeru rachunku, na który komisja przetargowa będzie mogła dokonać zwrotu wadium w przypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia umowy najmu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem utraty wadium.
Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłata kaucji w wysokości równej dwukrotnemu czynszowi najmu (brutto) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169.
Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Referacie Obiektów Sportowych Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie (ul. Sportowa 1, 43-400 Cieszyn) lub pod numerem telefonu: 334794395.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij