Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Przetarg - lokal gastronomiczny w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza
pisemny przetarg nieograniczony

na używanie w drodze zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej, położonej przy ul. Sportowa 1 w Cieszynie (dz. nr 1/4 obręb 28, objęta księgą wieczystą nr BB1C/00053050/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie) , na prowadzenie lokalu gastronomicznego.

Lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 71,13 m2 usytuowany jest na parterze budynku Hali Widowiskowo-Sportowej będącej własnością Gminy Cieszyn, składa się z sali konsumpcyjnej o pow 41,76 m2, zaplecza kuchennego o pow. 22,27 m2, korytarza o pow. 5,4 m2 oraz WC o pow. 1,7 m2.
Najemca zobowiązany będzie na swój koszt wyposażyć lokal, w sposób umożliwiający prowadzenie działalności gastronomicznej, a także uzyskać stosowne zezwolenia.
Na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej, w tym w lokalu będącym przedmiotem najmu, obowiązują zakazy:
1. zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U.z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),
2. zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych (art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 957 z późn. zm.).
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie (miejskie).

Przyjęta stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za wynajem pomieszczeń objętych przetargiem wynosi 450 zł /słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100/ + 23% podatku VAT (podana stawka czynszu obejmuje również parking). Dodatkowo najemca będzie płacił 1/8 stawki czynszu miesięcznego za każdy dzień imprezy organizowanej na hali. Czynsz obejmuje koszty mediów.

Czynsz płatny będzie z góry do 14-tego każdego miesiąca i będzie podlegać rocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych od miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia ww. wskaźnika.
Oprócz czynszu najmu na Wynajmującym będzie ciążyć obowiązek opłacania podatku od nieruchomości wg stawek uchwalonych przez Radę Miasta Cieszyna zgodnie z art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.). Podatek od nieruchomości będzie naliczany od powierzchni użytkowej lokalu, powierzchni gruntu zajętego pod fragment przynależnego parkingu oraz od budowli, jaką jest parking. Aktualnie obowiązujące stawki podatku określają uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr II/6/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia na rok 2019 wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Woj. Śl. z 2016 r. poz. 6642) i nr XLIII/459/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Woj. Śl. z 2014 poz. 3179).

Przetarg odbędzie się w dniu 8.01.2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek1, 1 piętro).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 450 zł /słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100/ na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169, z podaniem tytułu wpłaty „Wadium — lokal gastronomiczny — Hala Widowiskowo-Sportowa” do dnia 7.01.2019 r.
Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się wadium, które w ww. terminie znajduje się na wskazanym wyżej rachunku.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet opłat czynszu najmu.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty oraz:
a) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
b) w przypadku spółki cywilnej aktualne wydruki z Centralnej 'Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) potwierdzone własnoręcznymi podpisami przez oferentów, umowę spółki,
c) w przypadku, gdy ofertę składa osoba prawna - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa osoby stawającej do przetargu,
d) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
e) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych),
f) dowód wpłaty wadium,
g) nazwę banku i numeru rachunku, na który komisja przetargowa będzie mogła dokonać zwrotu wadium w przypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
Przetarg wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą stawkę za najem.
Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłata kaucji w wysokości równej dwukrotnemu czynszowi najmu (brutto) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169.
Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia umowy najmu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem utraty wadium.
Najemca nie może bez zgody wynajmującego podnajmować lokal ani przekazywać do bezpłatnego używania.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do:
a) zamknięcia przetargu bez którejkolwiek z ofert,
b) zamknięcia przetargu w przypadku, gdy żaden oferent nie zaoferował czynszu wyższego niż stawka wywoławcza,
c) odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Referacie Obiektów Sportowych Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie (ul. Sportowa 1, 43-400 Cieszyn) pod numerem telefonu: 338510009.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij