W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

17_wniosek w sprawie weryfikacji dokumentów związanych z organizacją konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom"

Wersja strony w formacie XML

Cieszyn 2019-11-14

BRM. 0033/W/17/2019

 
Pani
 
Gabriela Staszkiewicz
 
Burmistrz Miasta Cieszyna

WNIOSEK

w sprawie: weryfikacji dokumentów związanych z organizacją Konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom"

W dniu 25 lutego, na posiedzeniu Rady Seniorów, Rada postanowiła podjąć się organizacji konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom", wpisując temat w plan pracy CRS na miesiąc kwiecień. Zgodnie z ustaleniami Konkurs ma być organizowany wspólnie przez Radę Seniorów i Burmistrza Miasta, co zostało ustalone wspólnie Wiceburmistrzem Krzysztofem Kaszturą i znajduje potwierdzenie w Protokole Nr 3 (Ad. 8) z dnia 25 lutego 2019 roku.

Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie instytucji, przedsiębiorstw, organizacji oraz cyklicznych wydarzeń realizowanych na terenie miasta Cieszyna, najlepiej i najpełniej odpowiadają na potrzeby osób starszych. Rada chce promować miejsca, które posiadają specjalną ofertę dla osób starszych, miejsca oferujące atrakcyjne zniżki i ulgi dla seniorów oraz miejsca bez barier, nie tylko architektonicznych.

Ponieważ przygotowanie konkursu wymaga podjęcia określonych aktywności Rada za celowe uznała powołanie Zespołu roboczego ds. organizacji Konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom" (Uchwała nr 7/II/2019 z dnia 01.04.2019).

Wynikiem prac Zespołu są następujące dokumenty: Regulamin konkursu, Wniosek zgłoszeniowy, Zgoda na udział w konkursie, Karta oceny.

Dokumenty te, w dniu 23 listopada zostały przesłane przez Przewodniczącą Zespołu (Janina Cichomska), za pośrednictwem poczty elektronicznej, pani Marii Sobieckiej - pełnomocnik ds. osób starszych, z prośbą konsultację dokumentów z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych. Pisząc klauzule informacyjne dot. ochrony danych Zespół wzorował się na materiałach związanych z budżetem obywatelskim, jednak Zespół nie może mieć pewności co do poprawności dokumentów.

W tym samym dniu dokumenty zostały przesłane Burmistrzowi Krzysztofowi Kaszturze z informacją o przekazaniu dokumentów pani M. Sobieckiej oraz z sugestią wniesienia przez Burmistrza ewentualnych poprawek do Regulaminu Konkursu.

Ponieważ Rada nie otrzymała żadnych uwag ani informacji dotyczących przesłanych dokumentów ponownie przekazujemy Burmistrzowi w/w dokumenty, tym razem w wersji papierowej i wnioskujemy o weryfikację w/w dokumentów w zakresie spełniania wymogów związanych z ochroną danych osobowych oraz wniesienie ewentualnych uwag i propozycji poprawek Burmistrza. Na najbliższe posiedzenie tj. w dniu 2 grudnia, Rada zaplanowała podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom".

 
Z wyrazami szacunku
 
 
 
Wiceprzewodnicząca
 
Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Janina Cichomska

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu
 2. Wniosek zgłoszeniowy
 3. Zgoda na udział w konkursie
 4. Karta oceny

Regulamin konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom"

I. Organizatorzy

 1. Organizatorem konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom" jest Cieszyńska Rada Seniorów oraz Burmistrz Miasta Cieszyna
 2. Konkurs ma charakter cykliczny i przeprowadzany będzie corocznie w latach 2020-2021 - w czasie II kadencji Rady Seniorów.
 3. Konkurs może być kontynuowany przez Rady Seniorów kolejnych kadencji.

II. Idea konkursu

 1. Głównym celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie:
  1. miejsc, na terenie Cieszyna, odpowiadających na potrzeby seniorów, poprzez dostosowanie swojej architektury,
  2. miejsc, w których osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i uprzejmie obsługiwane,
  3. miejsc oferujących produkty, usługi i zniżki specjalnie dedykowane osobom starszym,
  4. podmiotów tworzących i kreujących miejsca, z których korzystają osoby starsze
 2. W konkursie mogą brać udział kawiarnie, sklepy, zakłady opieki zdrowotnej, apteki, instytucje kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, publiczne instytucje obsługi mieszkańców oraz wszystkie inne przyjazne seniorom miejsca.
 3. Konkurs skierowany jest do wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu "Miejsce Przyjazne Seniorom".
 4. Miejsca wybrane w ramach konkursu otrzymają Certyfikat i będą oznaczone specjalnym znakiem graficznym informującym o wyróżnieniu.
 5. Podmioty, które otrzymają Certyfikat, będą miały prawo do posługiwania się w działaniach promocyjnych tytułem "Miejsce Przyjazne Seniorom" przez rok od chwili przyznania Certyfikatu z podaniem roku otrzymania Certyfikatu.
 6. Certyfikat "Miejsce Przyjazne Seniorom" dotyczy konkretnego miejsca, co oznacza, że podmiot nie może nim się posługiwać w innej lokalizacji niż wskazana we wniosku o przyznanie certyfikatu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań.
 8. Wykaz instytucji, podmiotów i organizacji, które otrzymały Certyfikat zostanie opublikowany w Wiadomościach Ratuszowych, materiałach informacyjnych Cieszyńskiej Rady Seniorów, na stronie internetowej miasta www.um.cieszyn.pl.
 9. Informacja o przyznaniu Certyfikatu zostanie przekazana lokalnym mediom.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i złożenie "Wniosku o przyznanie Certyfikatu", stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu i jego dostarczenie do Cieszyńskiej Rady Seniorów.
 2. Zgłoszenie należy złożyć w wersji papierowej
  1. osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego,
  2. za pośrednictwem poczty z dopiskiem Konkurs "Miejsce Przyjazne Seniorom" na adres Cieszyńskiej Rady Seniorów
 3. Zgłoszenia mogą składać:
  1. instytucje,
  2. firmy,
  3. organizacje,
  4. urzędy,
  5. mieszkańcy Cieszyna.
 4. Zgłaszający musi posiadać pisemną zgodę kierownika, dyrektora, właściciela lub innego dysponenta zgłaszanego miejsca na udział w konkursie. W tym celu wypełnić należy Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu - Zgoda na udział w konkursie.
 5. Podmiot ubiegający się o certyfikat w konkursie spełniać winien następujące kryteria:
  1. posiadać architekturę i wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowanej do osób starszych,
  2. być miejscem, do którego uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych,
  3. wykazywać otwartość na potrzeby osób starszych i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom,
  4. tworzyć i kreować miejsca z których będą korzystały osoby starsze,
  5. posiadać specjalną ofertę skierowaną do osób starszych, realizowaną poprzez zniżki i rabaty lub wydarzenia.

IV. Procedura przyznania certyfikatu

 1. Złożony wniosek podlega dwuetapowej ocenie:
  1. weryfikacja formalna - przeprowadzana przez Zespół ds. organizacji Konkursu "Miejsce przyjazne seniorom, na podstawie Karty oceny - Załącznik nr 3;
  2. weryfikacja merytoryczna - przeprowadzana przez Komisję konkursową powołaną przez Radę Seniorów w składzie: dwóch członków Rady Seniorów, przedstawiciel Burmistrza, dwóch przedstawicieli środowiska seniorskiego.
 2. Wybór laureata może być poprzedzony wizytacją zgłoszonego miejsca przez Komisję konkursową.

V. Harmonogram konkursu

 1. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w terminie od 1 marca do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.
 2. Weryfikacja formalna przez Zespół ds. organizacji Konkursu Cieszyńskiej Rady Seniorów odbędzie się w terminie do 15 maja danego roku kalendarzowego
 3. Weryfikacja merytoryczną i decyzja o przyznaniu certyfikatu zostanie podjęta w terminie 15 maja - 31 maja.
 4. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbędzie się w drugi dzień Święta Trzech Braci w ramach Cieszyńskich Nadolziańskich Senioraliów.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Nadesłane zgłoszenia wraz z załącznikami przechodzą na własność organizatorów konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu jest Burmistrz Miasta Cieszyna.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania treści zawartych w nadesłanych zgłoszeniach oraz dokonywania w nich skrótów i zmian redakcyjnych.
 4. Wszelkie dodatkowe informacje oraz Regulamin wraz z załącznikami można otrzymać w Biurze Rady Miejskiej

Cieszyn, 07 stycznia 2020 roku

 
Szanowna Pani
 
Janina Cichomska
 
Cieszyńska Rada Seniorów

OPSN.0033.1.2020

W odpowiedzi na wniosek Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 14.11.2019 Nr BRM.033/W/17/2019 uprzejmie informuję, że nie wnoszę uwag, co do zasadności przystąpienia do organizacji konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom". Planowane jest ustalenie zapisów w załączniku do wniosku w sprawie weryfikacji dokumentów związanych z organizacją Konkursu na posiedzeniu dnia 13.01.2019 roku Cieszyńskiej Rady Seniorów przy udziale jej członków.

 
Z poważaniem
 
 
 
I Z-ca Burmistrza Miasta
 
 
 
Krzysztof Kasztura

Załączniki

wniosek pdf, 2.93 MB
odpowiedź pdf, 195 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane