Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (GKK-5)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

  


Opis ogólny

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przebiega w następujących etapach:

 • Zgłoszenie prac geodezyjnych na formularzu ZG lub zgłoszenie prac kartograficznych na formularzu ZK przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
 • Zarejestrowane zgłoszenia pracy geodezyjnej lub zgłoszenia pracy kartograficznej w rejestrze zgłoszeń.
 • Uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów, obliczenie wysokości należnej opłaty, wystawienie licencji, uzgodnienie formatu przekazania danych z roboczej bazy danych.
 • Pobranie opłaty i udostępnienie (wydanie) kopii uzgodnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) wykonawcy prac.
 • Zawiadomienie przez wykonawcę pracy geodezyjnej o zakończeniu prac.
 • Weryfikacja przekazanych zbiorów danych oraz materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
 • Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do pzgik.
 • Przyjęcie wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, uwierzytelnienie dokumentów, obliczenie opłaty za uwierzytelniane dokumenty, pobranie opłaty oraz wydanie dokumentów.

  


Podstawy prawne
  

 1. Ustawa z dnia 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). (Pgik)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572).
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywaniu ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924).
 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).
 6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1989).
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 9. Porozumienie nr WO.01118-12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia przez Starostę Cieszyńskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii na obszarze miasta Cieszyna (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 31 z 2011 r. poz. 586).

  


Jednostka odpowiedzialna

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK) w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości (GKK).

  


Wymagane dokumenty
   

 1. Wypełnione w dwóch egzemplarzach zgłoszenie pracy geodezyjnej sporządzone na formularzu ZG.
 2. Wypełnione w dwóch egzemplarzach zgłoszenie pracy kartograficznej sporządzone na formularzu ZK.
 3. Wypełnione zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.
 4. Wypełniony wniosek o uwierzytelnienie dokumentów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (dokumenty na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych).

  


Opłaty
   

 • Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określają tabele 5, 9, 10, 11, 12, 13 i 16 załącznika do ustawy Pgik.
 • Udostępnienie materiałów zasobu następuje niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty.
 • Kwotę wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty należy uiścić:
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie (ul. Srebrna 2),
  • przelewem na konto ING Bank Śląski S. A. o/Cieszyn nr konta 67 1050 1083 1000 0022 6985 6494, Urząd Miejski w Cieszynie w Cieszynie, Rynek 1, 43 400 Cieszyn, z podaniem znaku sprawy i numeru Dokumentu Obliczenia Opłaty w tytule przelewu,
  • za pośrednictwem terminala na stanowisku obsługi stron,
  • za pośrednictwem Geoportalu miasta Cieszyna, poprzez system Paybynet.

   


Miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienie wykonawcy pracy geodezyjnej o zakończeniu prac wraz z operatami, wnioski o uwierzytelnienie materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, można składać:

 • bezpośrednio na stanowisku obsługi stron w siedzibie GKK w Cieszynie przy ul. Ratuszowej 1, pokój 6 (parter):
  • poniedziałek w godz. 8.00–16.00,
  • wtorek–czwartek w godz. 8.00–15.00,
  • piątek w godz. 8.00–14.00,
 • w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Rynek 1 (parter),
  • poniedziałek w godz. 8.00–16.00,
  • wtorek–czwartek w godz. 8.00–15.00,
  • piątek w godz. 8.00–14.00,
 • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Nieruchomości, 43‑400 Cieszyn, Rynek 1,

  


Czas realizacji usługi

Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do zgłoszenia prac i udostępnia ich kopię za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy Pgik.

   


Sposób odbioru
   

 • Osobiście w punkcie obsługi geodetów w GKK przy ul. Ratuszowej 1, pokój 6 (parter).
 • Korespondencyjnie (opłata za wysłanie 10 zł – zgodnie z pkt 14.1 załącznika do ustawy Pgik).

   


Tryb odwoławczy

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca w terminie 14 dni ma prawo ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. Jeśli organ nie uwzględni wyjaśnień wykonawcy wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia operatu do państwowego zasobu, od której służy wykonawcy odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25.

   


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia pracy geodezyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Burmistrz Miasta Cieszyna zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres ustalony zgodnie z:
  1. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  2. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne, ale konieczne do założenia konta dla użytkownika serwisu Geoportal miasta Cieszyna. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.
 8. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowane, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679.

   Załączniki

Formularz ZG pdf, 1.61 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij