W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Porozumienie zawarte w Katowicach dniu 1 sierpnia 2022 roku pomiędzy TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach a Miastem Cieszyn z siedzibą w Cieszynie dot. zapewnienia utrzymania dostaw ciepła do mieszkańców Cieszyna i innych odbiorców.

POROZUMIENIE

Zawarte w Katowicach dniu 1 sierpnia 2022 roku pomiędzy:

TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-126), przy ul. Grażyńskiego 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000396345, o kapitale zakładowym w wysokości 1.104.348.500 złotych (w całości wpłaconym), posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 954-27-32-017, (dalej jako TC), reprezentowaną przez:

 1. Marcin Staniszewski - Prezes Zarządu
 2. Wojciech Frana - Wiceprezes Zarządu

a

Miastem Cieszyn z siedzibą w Cieszynie (43-400), przy ul. Rynek 1, NIP: 548-240-49-50, Regon: 072182338, (dalej jako Miasto Cieszyn) reprezentowanym przez:

Gabrielę Staszkiewicz - Burmistrza Miasta Cieszyna

zwanymi dalej łącznie Stronami, a każdy z osobna Stroną

PREAMBUŁA

Jako wyraz wspólnego dążenia TAURON Ciepło sp. z o.o. oraz Miasta Cieszyn do zapewnienia utrzymania dostaw ciepła do mieszkańców Cieszyna i innych odbiorców, mając równocześnie na względzie poniższe okoliczności:

 1. TC oraz Miasto Cieszyn są wspólnikami spółki Energetyka Cieszyńska sp. z o.o. (dalej jako EC);
 2. Kapitał zakładowy EC wynosi 29 259 000,00 złotych i dzieli się na 29 259 udziałów o równej wartości nominalnej wynoszącej 1000,00 złotych każdy. TC posiada 16 200 udziałów, natomiast 13 059 udziałów stanowi własność Miasta Cieszyn. Na jeden udział przypada jeden głos, z wyjątkiem 9503 udziałów Miasta Cieszyn, na które przypadają po dwa głosy. Ponadto zgodnie z postanowieniami umowy spółki EC:
  1. Rada Nadzorcza EC składa się z trzech osób, wśród których Miasto Cieszyn powołuje dwóch członków, natomiast TC wybiera jednego członka pełniącego funkcję przewodniczącego,
  2. Zarząd EC składa się od jednej do trzech osób. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza EC spośród kandydatów przedstawionych przez wspólników - Miasto Cieszyn powołuje kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu i członka Zarządu, natomiast TC powołuje kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu;
 3. Struktura właścicielska oraz uprawnienia w zakresie kształtowania składu osobowego organów EC wynikające z umowy spółki EC opisane w punkcie 2 powyżej wskazują na faktyczne sprawowanie kontroli nad EC przez Miasto Cieszyn;
 4. W ocenie TC i Miasta Cieszyn niezbędnym jest dokonanie zmian personalnych w organach EC, w tym w szczególności zmiana osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu, będącej obecnie jedynym członkiem Zarządu, przy czym Miasto Cieszyn oświadcza równocześnie, że nie dysponuje odpowiednimi osobami mogącymi w ramach Rady Nadzorczej EC i Zarządu EC, przeprowadzić konieczne działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej w EC, natomiast TC zadeklarowała gotowość wsparcia Miasta Cieszyn w tej kwestii, poprzez przedstawienie Miastu Cieszyn propozycji osób posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie oraz wyrażających gotowość wejścia do składu Rady Nadzorczej lub Zarządu EC;
 5. Aktualna sytuacja finansowa EC, w ocenie zarówno TC jak i Miasta Cieszyn (według najlepszej wiedzy) jest zła. Brak kompletnych i rzetelnych informacji uniemożliwia przeprowadzenie pogłębionej analizy i realną ocenę aktualnej sytuacji finansowej EC, wobec czego niezbędnym jest przeprowadzenie kompleksowego badania due diligence tej spółki. Uzyskane w ten sposób informacje umożliwią TC oraz Miastu Cieszyn podjęcie decyzji w przedmiocie kontynuacji działalności przedsiębiorstwa EC oraz ewentualnie jej kształtu;
 6. Zgodnie ze wstępnym raportem z "Wyceny wartości godziwej udziałów Spółki Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o., zawierającej w szczególności wycenę wartości przedsiębiorstwa oraz pakietu udziałów [...]" przygotowanym przez Zespół Usług Konsultingowych Budoserwis Z.U.H. sp. z o.o. na zlecenie Miasta Cieszyn oraz TC wartość udziałów spółki Energetyka Cieszyńska sp. z o.o. jest ujemna;
 7. TC oraz Miasto Cieszyn zobowiązują się współdziałać oraz podejmować wszelkie czynności w dobrej wierze;

STRONY NINIEJSZYM POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

§ 1

 1. Na zasadach opisanych w treści niniejszego Porozumienia Strony zobowiązane są do:
  1. dokonania zmian personalnych w Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie EC zgodnie z postanowieniami § 2;
  2. wprowadzenia do umowy spółki EC zmian opisanych w § 3;
  3. realizacji jednego z dwóch scenariuszy opisanych w § 6 i według określonych w tym paragrafie zasad, w zależności od wyników badania due diligence przeprowadzonego przez TC zgodnie z § 5.
 2. W każdym przypadku, niezależnie od przypisania realizacji poszczególnych czynności objętych niniejszym Porozumieniem do TC lub Miasta Cieszyn, Strony zobowiązują się współdziałać ze sobą i nie podejmować żadnych czynności mogących opóźnić bądź ograniczyć w jakikolwiek sposób możliwość realizacji tych czynności. Strony w trakcie realizacji niniejszego Porozumienia deklarują się podejmować adekwatne działania celem zapewnienia dostaw ciepła dla mieszkańców Cieszyna i innych odbiorców przez przedsiębiorstwo EC.

§ 2

Celem realizacji zobowiązania wynikającego z § 1 pkt 1 lit. a:

 1. Miasto Cieszyn w terminie do 4 dni roboczych od zawarcia niniejszego Porozumienia odwoła, w trybie przewidzianym postanowieniami umowy spółki EC jednego członka Rady Nadzorczej EC;
 2. Mając na względzie punkt 4 preambuły w terminie do 2 dni roboczych od zawarcia niniejszego Porozumienia TC przedstawi Miastu Cieszyn propozycje kandydata lub kandydatów wyrażających gotowość objęcia funkcji członka Rady Nadzorczej EC wraz z uzasadnieniem obejmującym co najmniej informacje o wykształceniu oraz dotychczasowym doświadczeniu zawodowym każdego z nich;
 3. Spośród osób gotowych objąć stanowisko członka Rady Nadzorczej EC, o których mowa w pkt 2 powyżej Miasto Cieszyn wybierze jedną osobę i powoła ją do składu Rady Nadzorczej EC w miejsce osoby odwołanej zgodnie z pkt 1. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej EC nastąpi w terminie wskazanym w pkt 1 z dochowaniem postanowień umowy spółki EC, tak aby zapewnić ciągłość działania Rady Nadzorczej EC;
 4. Niezwłocznie po powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej EC zgodnie z pkt 3, TC i Miasto Cieszyn wystąpią do Rady Nadzorczej EC z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania obecnego Prezesa Zarządu EC. W treści wniosku Strony zgodnie z postanowieniami umowy spółki EC przedstawią łącznie dwóch kandydatów na członków Zarządu EC, tj. Miasto Cieszyn wskaże kandydata na Prezesa Zarządu EC, natomiast TC wskaże kandydata na Wiceprezesa Zarządu EC;
 5. Mając na względzie punkt 4 preambuły niniejszego Porozumienia, kandydaci na członków Zarządu EC wskazani we wniosku, o którym mowa w pkt 4 zostaną wybrani przez każdą ze Stron indywidualnie spośród osób zainteresowanych wyrażających gotowość objęcia tej funkcji, wstępnie wytypowanych przez TC. TC w odniesieniu do każdej z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, przekaże Miastu Cieszyn informacje o wykształceniu oraz dotychczasowym doświadczeniu zawodowym. Informacje o osobach, o których mowa w poprzednim zdaniu, zostaną przekazane Miastu Cieszyn w terminie wskazanym w pkt 2;
 6. Strony podejmą wszelkie niezbędne działania celem podjęcia przez Radę Nadzorczą EC uchwały o powołaniu nowego składu Zarządu zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w pkt 4, w terminie nie późniejszym niż 19 sierpnia 2022 roku.

§ 3

 1. W terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia TC przedstawi Miastu Cieszyn projekt zmian do umowy spółki EC w zakresie:
  1. całkowitej likwidacji uprzywilejowania co do prawa głosu odnoszącego się do 9503 udziałów stanowiących własność Miasta Cieszyn;
  2. zmiany zasad powoływania członków Rady Nadzorczej EC, w ten sposób, że dwóch jej członków powoływać będzie TC, a jednego Miasto Cieszyn. Członkowie Rady Nadzorczej EC ze swojego grona wybiorą przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej EC;
  3. zmiany zasad powoływania członków Zarządu w ten sposób, że Rada Nadzorcza nadal powoływać będzie członków Zarządu, z tym jednak zastrzeżeniem, że umowa spółki EC nie będzie określać zasad wskazywania poszczególnych członków Zarządu przez wspólników EC, celem jego zaakceptowania przez Miasto Cieszyn bądź zgłoszenia w terminie 2 dni roboczych ewentualnych uwag. Bezskuteczny upływ terminu przewidzianego na zgłoszenie uwag równoznaczny jest z akceptacją przedstawionego projektu przez Miasto Cieszyn.
 2. W przypadku zgłoszenia uwag przez Miasto Cieszyn Strony zobowiązują się uzgodnić i przygotować ostateczną treść projektowanych zmian do umowy spółki EC wraz z jej tekstem jednolitym w terminie nie dłuższym niż do 19 sierpnia 2022 roku. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim TC uprawniona będzie do samodzielnego przygotowania projektowanych zmian wraz z tekstem jednolitym umowy spółki EC - taki projekt Strony traktować będą jako wzajemnie uzgodniony i wiążący dla każdej z nich.
 3. Strony niezwłocznie po akceptacji przez Miasto Cieszyn projektowanych zmian zgodnie z pkt 1 albo po przygotowaniu przez TC i uzgodnieniu przez Strony projektowanych zmian zgodnie z pkt 2, a także po uzyskaniu wymaganych po stronie TC zgód korporacyjnych podejmą uchwałę wspólników o zmianie umowy spółki.
 4. TC i Miasto Cieszyn zobowiązują się głosować "za" podjęciem uchwały wspólników o zmianie umowy spółki EC, odpowiadającej projektowi zmian umowy spółki EC uzgodnionemu zgodnie z pkt 1 lub 2 powyżej, oraz "za" podjęciem uchwały wspólników w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki EC w kształcie uzgodnionym przez Strony zgodnie z pkt 1 lub 2 (przy czym Strony mogą uzgodnić, że podjęcie osobnej uchwały wspólników w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki EC jest zbędne, pod warunkiem zapewnienia zgłoszenia tekstu jednolitego umowy spółki EC do rejestru przedsiębiorców zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Ponadto TC i Miasto Cieszyn zobowiązują się złożyć oświadczenie w trybie art. 246 § 3 Kodeksu spółek handlowych, obejmujące zgodę na uszczuplenie ich praw, wynikające z uchwały wspólników o zmianie umowy spółki EC, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Po podjęciu uchwały lub uchwał, o którym mowa w niniejszym punkcie, Strony zobowiązują się podjąć wszelkie działania niezbędne do jak najszybszego wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian umowy spółki EC, wynikających z podjętej uchwały wspólników.
 5. Z chwilą zmiany umowy spółki EC TC podejmie adekwatne działania w zakresie utrzymania dostaw ciepła dla mieszkańców Cieszyna i innych odbiorców przez przedsiębiorstwo EC.
 6. W przypadku niepodjęcia uchwały o zmianie umowy spółki EC zgodnie z pkt 1 lit. a)-c) najpóźniej do dnia 19 września 2022 roku niniejsze Porozumienie wygasa z upływem tego terminu bez konieczności złożenia przez którąkolwiek ze stron dodatkowego oświadczenia woli w tym względzie.

§ 4

 1. W terminie 7 dni roboczych od przekazania niekwestionowanej przez Strony wyceny sporządzonej zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Burmistrz Miasta Cieszyna skieruje do przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna wniosek o zwołanie sesji Rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od złożenia wniosku, w celu podjęcia uchwały, której przedmiotem będzie zgoda na dobrowolne umorzenie wszystkich udziałów Gminy Cieszyn w spółce Energetyka Cieszyńska sp. z o.o. w tym ich zbycie na rzecz EC bez wynagrodzenia (dalej jako Uchwała). Mając na względzie wynik wyceny, o której mowa w punkcie 6 preambuły niniejszego Porozumienia, we wniosku skierowanym do Rady Miejskiej Cieszyna wskazane zostanie, że umorzenie nastąpi bez wynagrodzenia na rzecz Miasta Cieszyn. Kopia wniosku skierowanego do przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna zostanie przekazana do TC.
 2. Bezskuteczny upływ terminu na skierowanie do przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna wniosku, o którym mowa w pkt 1, albo niepodjęcie przez Radę Miejską Cieszyna Uchwały w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Burmistrza Miasta Cieszyna wniosku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, względnie podjęcie w tym terminie uchwały o treści innej niż wynikająca z wniosku Burmistrza Miasta Cieszyna, w szczególności co do liczby udziałów podlegających umorzeniu bądź wynagrodzenia z tytułu umorzenia - skutkować będzie wygaśnięciem niniejszego Porozumienia ze skutkiem na dzień, w którym zaistniało zdarzenie stanowiące podstawę wygaśnięcia, bez konieczności złożenia przez którąkolwiek ze stron dodatkowego oświadczenia woli w tym względzie.
 3. Miasto Cieszyn, w przypadku podjęcia Uchwały, poinformuje TC niezwłocznie o dacie doręczenia Uchwały organowi nadzoru, o którym mowa w art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jak również o ewentualnym rozstrzygnięciu nadzorczym. Jeżeli organ nadzoru stwierdzi nieważność Uchwały w całości lub w części, każda ze Stron będzie uprawniona, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o takim rozstrzygnięciu nadzorczym, do złożenia drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie jednak miało zastosowania, jeśli z rozstrzygnięcia organu nadzoru będzie wynikać, iż w sprawie rozstrzygniętej Uchwałą uchwała Rady Miejskiej jest zbędna i sprawa ta leży w wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta zgodnie z uchwałą Nr XI/122/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Cieszyna (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 238 poz. 3993, z późniejszymi zmianami).

§ 5

 1. Celem uzyskania rzetelnych i kompletnych informacji dotyczących, w szczególności, lecz nie wyłącznie, stanu finansowego spółki EC, niezbędnych do podjęcia przez TC oraz Miasto Cieszyn decyzji w przedmiocie kontynuacji działalności przedsiębiorstwa EC - TC przeprowadzi badanie due diligence spółki EC.
 2. TC przeprowadzi badanie due diligence, o którym mowa w pkt 1, pod kątem oceny kluczowych ryzyk i perspektyw rozwoju działalności EC, w szczególności w obszarach: zasobów ludzkich, techniczno-środowiskowym, infrastruktury, handlowym, księgowym, podatkowym, nieruchomości, prawnym lub innym w terminie do 3 miesięcy od podjęcia przez Radę Nadzorczą EC uchwały o powołaniu nowego składu Zarządu EC, o czym mowa w § 2 pkt 4. Wyniki przeprowadzonego badania zostaną odzwierciedlone w raporcie sporządzonym w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim. Raport z badania due diligence EC zostanie przedstawiony niezwłocznie po jego sporządzeniu Radzie Nadzorczej EC i Miastu Cieszyn.
 3. W ramach badania due diligence przeprowadzona zostanie także ocena czy EC jest niewypłacalna według przesłanek przewidzianych postanowieniami art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Ocena, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od podjęcia przez Radę Nadzorczą EC uchwały o powołaniu nowego składu Zarządu EC, o czym mowa w § 2 pkt 4. TC poinformuje Miasto Cieszyn o wyniku wspomnianej oceny.
 4. TC oraz Miasto Cieszyn nie wniosą sprzeciwu względem udostępnienia dokumentów spółki EC przez jej Zarząd, powołany w trybie § 2 pkt 4, na cele związane z prowadzonym badaniem due diligence.
 5. Elementem raportu, o którym mowa w pkt 2 będzie w szczególności ocena, czy EC jest niewypłacalna według przesłanek przewidzianych postanowieniami art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe.

§ 6

W zależności od wyniku badania due diligence przeprowadzonego zgodnie z § 5, w szczególności według oceny istnienia stanu niewypłacalności EC, Strony zrealizują jeden z dwóch niżej opisanych scenariuszy:

 1. W przypadku niewystąpienia okoliczności wskazujących na istnienie stanu niewypłacalności EC przy równoczesnym podjęciu przez Radę Miejską Cieszyna Uchwały, o której mowa w § 4 niniejszego Porozumienia:
  1. wszystkie udziały w wartości nominalnej stanowiące własność Miasta Cieszyn zostaną dobrowolnie umorzone bez wypłaty wynagrodzenia, na co Miasto Cieszyn wyraża zgodę,
  2. w celu umorzenia udziałów TC oraz Miasto Cieszyn niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych po sporządzeniu raportu z badania due diligence oraz uzyskaniu wymaganych po stronie TC zgód korporacyjnych podejmą uchwały wspólników w przedmiocie umorzenia wszystkich udziałów stanowiących własność Miasta Cieszyn bez wynagrodzenia i o obniżeniu kapitału zakładowego EC o wartość nominalną umarzanych udziałów, z uwzględnieniem ewentualnej niezbędnej zmiany umowy spółki EC w zakresie wynikającym z umorzenia. TC i Miasto Cieszyn zobowiązują się głosować "za" podjęciem uchwał, wskazanych w zdaniu poprzednim, jak również złożyć w trybie art. 246 § 3 Kodeksu spółek handlowych oświadczenie o wyrażeniu zgody na uszczuplenie ich praw, wynikających ze zmiany umowy spółki EC. TC i Miasto Cieszyn zapewnią również, że Rada Nadzorcza EC wyda pozytywną opinię w sprawie zbycia udziałów Miasta Cieszyn w celu umorzenia, a Zarząd EC wyrazi zgodę na piśmie na to zbycie - zgodnie z § 11 umowy spółki EC,
  3. Miasto Cieszyn zobowiązuje się zawrzeć z EC umowę nabycia stanowiących jej własność udziałów celem ich umorzenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od podjęcia uchwały o ich umorzeniu,
  4. W przypadku niewykonania przez Miasto Cieszyn zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c, lub podjęcia przez Miasto Cieszyn innych czynności uniemożliwiających dobrowolne umorzenie udziałów pomimo zaistnienia okoliczności opisanych w pkt 1, Miasto Cieszyn zapłaci na rzecz TC karę umowną w kwocie 1 000 000,00 złotych. Obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powstanie w przypadku, gdy Rada Miejska Cieszyna, pomimo realizacji przez Burmistrza Miasta Cieszyna czynności zgodnych z treścią § 4 ust. 1 niniejszego Porozumienia nie podejmie uchwały w przedmiocie umorzenia udziałów należących do Miasta Cieszyn w Spółce. Kara umowna, o której mowa w niniejszym punkcie, zostanie zapłacona w terminie 30 dni od otrzymania noty obciążeniowej na wskazany w jej treści numer rachunku bankowego. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym TC może dochodzić od Miasta Cieszyn odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Postanowienie dotyczące kary umownej zachowuje swoją moc pomimo wygaśnięcia zobowiązania w następstwie niewykonania przez Miasto Cieszyn zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c. Zapłata kary umownej oraz ewentualnego odszkodowania będzie wyłączona, jeżeli do niewykonania przez Miasto Cieszyn zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c, dojdzie z przyczyn, za które Miasto Cieszyn nie ponosi odpowiedzialności.
  5. Celem wyłączenia konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 264 Kodeksu spółek handlowych albo w przypadku konieczności zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń wierzycieli EC w następstwie opublikowania ogłoszenia o obniżeniu kapitału zakładowego EC - TC, w zależności od przypadku, wstępnie i w drodze swojej wyłącznej decyzji dopuszcza możliwość dokapitalizowania EC albo udzielenia jej pożyczki bądź gwarancji po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych. Ewentualne dokapitalizowanie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości sprzed obniżenia, o którym mowa w pkt 2, w drodze utworzenia nowych udziałów, które w całości zostaną objęte przez TC. W przypadku podjęcia przez TC decyzji o dokapitalizowaniu, w terminie wskazanym w pkt 1 lit. b TC oraz Miasto Cieszyn podejmą, łącznie z uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego, dodatkową uchwałę wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego EC.
 2. Przeprowadzenie procesu przygotowanej likwidacji EC, tj. złożenie przez EC wniosku o ogłoszenie upadłości EC, którego elementem będzie także wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa EC na rzecz TC w ramach uregulowanej przepisami Prawa upadłościowego procedury przygotowanej likwidacji, o ile zajdą przesłanki do ogłoszenia upadłości EC przewidziane przepisami Prawa upadłościowego. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń: (1) braku uwzględnienia przez sąd wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa EC na rzecz TC w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia złożenia wspomnianego wniosku, chyba że Strony uzgodnią na piśmie przedłużenie tego terminu, (2) uwzględnienia zażalenia na postanowienie sądu uwzględniające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa EC na rzecz TC, (3) braku uprawomocnienia się postanowienia sądu uwzględniającego wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa EC na rzecz TC w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia złożenia wspomnianego wniosku, chyba że Strony uzgodnią na piśmie przedłużenie tego terminu, niniejsze Porozumienie wygasa z dniem zajścia któregokolwiek z takich zdarzeń bez konieczności złożenia dodatkowego oświadczenia woli w tym zakresie.

§ 7

 1. Na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie Strony nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy informacje zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 193 z późn. zm.).
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej, Strony na każdym etapie wykonywania niniejszego Porozumienia, będą informować się wzajemnie o konieczności zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu przepisów o jawności działania organów samorządu terytorialnego oraz o dostępnie do informacji publicznej, które wiążą Miasto Cieszyn.
 3. Strona zastrzegająca objęcie danej informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, zobowiązana jest wskazać przesłanki uzasadniające zachowanie danej informacji w poufności, a także opatrzyć dokument lub inny nośnik informacji klauzulą "poufne" lub, "informacja wewnętrzna".
 4. Za informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa bez konieczności dokonywania dodatkowego zastrzeżenia, o którym mowa w pkt 2 i 3 Strony uznają:
  1. ustaloną przez Budoserwis Z.U.H. sp. z o.o. na zlecenie Miasta Cieszyn oraz TC wartość EC oraz czynniki uwzględnione dla jej określenia;
  2. informacje zawarte w raporcie z przeprowadzonego badania due diligence i oceny kluczowych ryzyk i perspektyw rozwoju działalności EC, o którym mowa w § 5 pkt. 2 Porozumienia
 5. Strony nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Porozumienia, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony.
 6. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji:
  1. które są dostępne Stronom przed ich ujawnieniem w związku z negocjacjami lub realizacją niniejszego Porozumienia;
  2. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
  3. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz bądź na podstawie orzeczeń organów właściwych w sprawach dostępu do informacji publicznej;
  4. które stanowią informacje powszechnie znane;
  5. które muszą zostać przekazane Radzie Miejskiej Cieszyna w celu podjęcia uchwały, o której mowa w § 3.
 7. W zakresie niezbędnym do realizacji Porozumienia, Strony mogą ujawniać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa swoim profesjonalnym doradcom lub innym podmiotom, z którymi współpracują przy wykonywaniu lub realizacji postanowień Porozumienia, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiążą te podmioty do zachowania poufności na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Warunek nie ma zastosowania do osób zobowiązanych do zachowania powyższych informacji w ramach tajemnicy zawodowej.
 8. W zakresie niezbędnym do realizacji Porozumienia, w szczególności celem podjęcia uchwał, o których mowa Porozumieniu, a także w przypadkach gdy uzyskanie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest niezbędne dla wykonywania obowiązków wynikających ze sprawowania mandatu radnego informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być ujawniane Radzie Miejskiej w Cieszynie oraz poszczególnym radnym. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa może nastąpić bez uprzedniego zobowiązania się radnych do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 7. Przed ujawnieniem informacji radny powinien wskazać udostępnienia jakich konkretnie informacji oczekuje, tak aby ewentualne ujawnienie nie nastąpiło w nadmiernym i nieuzasadnionym zakresie.
 9. Miasto Cieszyn, ani organy Gminy Cieszyn, nie ponoszą odpowiedzialności za udostępnienie informacji stanowiących przedmiot niniejszego paragrafu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, po orzeczeniu właściwego organu, stwierdzającego, że informacje te stanowią informację publicznej i podlegają udostępnieniu.
 10. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, wiąże Strony przez okres 10 lat od zawarcia Porozumienia, przy czym jeżeli przepisy prawa przewidują dłuższy (lub nieograniczony w czasie) obowiązek zachowania poufności określonych Informacji, to zastosowanie znajduje ten dłuższy (lub nieograniczony) termin.
 11. Strony potwierdzają, że są świadome, że informacje zastrzeżone wcześniej jako tajemnica przedsiębiorstwa mogą zawierać również informacje, które z upływem czasu mogą spełnić przesłanki informacji, w rozumieniu art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm., "Rozporządzenie MAR"), zwane dalej "Informacjami MAR". Wykorzystanie lub ujawnienie Informacji MAR, jak też udzielenie rekomendacji lub nakłonienie innej osoby na podstawie Informacji MAR do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja, wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. Jednocześnie Strony potwierdzają, że w przypadku ewentualnej identyfikacji Informacji MAR w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, przekazanie takich informacji odbywać się może tylko w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków, zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR.
 12. Miasto Cieszyn wyraża zgodę na udostępnienie przez TC tajemnicy przedsiębiorstwa na rzecz TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach, w szczególności jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym w ramach realizacji strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgód i opinii wynikających z regulacji wewnętrznych obowiązujących w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem.
 13. Udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z pkt. 12 powyżej nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez TC i obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Porozumienia, wszystkich załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią, a także danych wytworzonych w toku jego wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.

§ 8

 1. Jeżeli wykonanie Porozumienia będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: "RODO") - a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Strony wzajemnie przetwarzać będą dane osobowe osób zatrudnianych przez każdą z nich lub zaangażowanych przez nie na innej podstawie (obejmujące w szczególności ich imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, miejsce zatrudnienia), które są lub będą udostępnione w sposób zgodny z Porozumieniem, wyłącznie w związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania niniejszego Porozumienia.
 3. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych osób, o których mowa w pkt. 2 oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są:
  1. na stronie internetowej TC pod adresem:
   https://www.tauron-cieplo.pl/rodo/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow-i-ich-pracownikow-wspolpracownikow
  2. na stronie internetowej Miasta Cieszyna pod adresem:
   https://bip.um.cieszyn.pl/artykul/2177/24032/ogolna-klauzula-informacyjna

Strony są zobowiązane poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 9

 1. Niniejsze Porozumienie jest wyrazem zgodnej woli i intencji Stron do dołożenia należytej staranności w celu współpracy na rzecz realizacji zamierzeń wskazanych w Porozumieniu.
 2. Poza przypadkami wprost wskazanymi w treści niniejszego Porozumienia, Porozumienie wygasa bez konieczności złożenia dodatkowego oświadczenia woli w tym względzie w przypadku niewypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z jego treści i bezskutecznego upływu terminu nie krótszego niż 5 (pięć) dni roboczych do usunięcia naruszenia, jaki może zostać wyznaczony Stronie naruszającej przez drugą Stronę W każdym przypadku wygaśnięcie Porozumienia następuje ze skutkiem na przyszłość, wobec czego wszystkie czynności zrealizowane do momentu wygaśnięcia Porozumienia są skuteczne względem Stron (w tym w szczególności pozostanie w mocy zobowiązanie do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 pkt 1(d), o ile przesłanki zobowiązujące Miasto Cieszyn do zapłaty tej kary umownej zajdą przed wygaśnięciem Porozumienia). W przypadku wygaśnięcia Porozumienia w mocy pozostają postanowienia dotyczące obowiązku zachowania poufności (§ 7 Porozumienia) oraz klauzula dotycząca rozwiązywania sporów (§ 9 pkt 10 Porozumienia).
 3. Strony wyrażają wolę działania zgodnie z deklaracjami złożonymi w postanowieniach Porozumienia. Zachowanie Stron winno być oceniane zgodnie z kryteriami i deklaracjami zawartymi i złożonymi w Porozumieniu.
 4. Przez dzień roboczy w rozumieniu niniejszego Porozumienia należy rozumieć każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Koszty związane z działaniami podjętymi w celu zrealizowania postanowień Porozumienia każda ze Stron ponosi we własnym zakresie, chyba że Strony umówią się inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Niniejsze Porozumienie podlega prawu polskiemu.
 7. Niniejsze Porozumienie oddaje uzgodnienia poczynione między Stronami w chwili jego podpisywania.
 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia jak również jego rozwiązanie, wypowiedzenie, winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli, uprawnionych do kontaktów roboczych i podejmowania wszelkich czynności wynikających z realizacji Porozumienia:
  1. TC
   Kazimierz Chełmiński
   Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju w TC
   +48 601 404 679
   kazimierz.chelminski@tauron-cieplo.pl;
  2. Miasto Cieszyn
   Krzysztof Kasztura
   Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna,
   +48 882 904 978
   e-mail: kkasztura@um.cieszyn.pl
 10. Każdy z przedstawicieli wskazanych w pkt 9 we własnym zakresie przekaże przedstawicielowi drugiej Strony listę kontaktową do osób bezpośrednio zaangażowanych w proces realizacji postanowień Porozumienia z ramienia Strony i będzie dokonywał jej bieżącej aktualizacji. Osoby wskazane na listach kontaktowych zostaną zobowiązane do zachowania poufności co do wszelkich informacji udostępnionych lub przekazanych w związku z realizacją niniejszego Porozumienia.
 11. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Porozumienia, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby TC.
TAURON Ciepło sp. z o.o.
Miasto Cieszyn
Prezes Zarządu
Burmistrz Miasta
 
 
Marcin Staniszewski
Gabriela Staszkiewicz
TAURON Ciepło sp. z o.o.
 
Wiceprezes Zarządu
 
 
 
Wojciech Frank
 

Załączniki

Powiadom znajomego