W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 18 maja 2022 r. (nr pisma GL.ZUZ.1.4210.49.2022.DR)

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH

Gliwice, 18 maja 2022 r.

GL.ZUZ.1.4210.49.2022.DR

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 400 ust. 1, ust. 4, ust. 7, art. 401 i art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Cieszyn, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenu części Miasta Cieszyna, do urządzenia wodnego - Młynówki Cieszyńskiej, poprzez istniejące wyloty WM1, na działce 170/3 obręb 43 w Cieszynie, w km 2+275, WM2, na działce 170/3 obręb 43 w Cieszynie, w km 2+060, WM3, na działce 114 obręb 41 w Cieszynie, w km 1+755, WM4, na działce 26 obręb 54 w Cieszynie, w km 1+340 i WM5, na działce 20 obręb 5 w Cieszynie, w km 1+020.

Informujemy ponadto, że:

  • zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto informuje, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonej o wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ;
  • zgodnie z art. 73 § 1 i § la ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (pokój nr 25, tel. 697 102 274);
  • zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;
  • zgodnie z art. 40 §2 ustawy Kodeks postępowaniu administracyjnego, jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocników, a jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi.
 
DYREKTOR
 
 
 
Marcin Nowak

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane