W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zawiadomienie Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.26.2021.RK1.1 z 13 września 2021

ZAWIADOMIENIE
DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
WOOŚ.420.26.2021.RK1.1

z 13 września 2021

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247) [dalej zwaną ustawą ooś], w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) [dalej zwanej Kpa], Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach,

zawiadamia strony postępowania

 1. że na wniosek z 6 września 2021 r. Energetyki Cieszyńskiej Spółka z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.420.40.2019.RK1.8 z 17 czerwca 2019 r., zmienionej decyzją z 26.10.2020 r. znak WOOS.420.27.2020.RK1.8, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW zlokalizowanej przy ul. Mostowej 2 w Cieszynie;
 2. o wystąpieniu, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ww. ustawy ooś do organów współdziałających w tym postępowaniu o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, mieszczącej się w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, pokój 317, w dniach pracy urzędu w godzinach 8.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 42-06-800.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, preferowaną formą udostępnienia dokumentacji sprawy jest sposób elektroniczny. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia tej czynności poprzez osobiste stawiennictwo. W czasie wizyty konieczne będzie zachowanie przez klienta wszelkich środków ostrożności, związanych ze stanem epidemii, w tym przebywanie jednej osoby w wyznaczonym pomieszczeniu w siedzibie tutejszego organu w obecności pracownika, zakrycie ust i nosa maseczką ochronną lub innym materiałem ochronnym oraz przebywanie w rękawiczkach ochronnych. Aby zapoznać się z materiałem dowodowym strona powinna zadzwonić pod numer telefonu: (32) 42 06 801 lub (32) 42 06 810, w dniach roboczych w godzinach pracy urzędu tj. 730-1530, w celu ustalenia trybu udostępnienia akt sprawy. Podczas rozmowy należy powołać się na sygnaturę: WOOŚ.420.6.2021.RK1.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego upublicznienia. Jednocześnie informuję, że zgodnie z brzmieniem art. 49 Kpa o wszystkich czynnościach organu strony będą informowane za pomocą zawiadomień zamieszczanych na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach i udostępnienie ich w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie tutejszego organu pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice w zakładce Co robimy/ Obwieszczenia i zawiadomienia.

 
Regionalny Dyrektor
 
Ochrony Środowiska w Katowicach
 
Mirosława Mierczyk-Sawicka

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych (Dz. Urz. UE 119 z 04.05.2016)* zwanego dalej RODO, podaję następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w aktach sprawy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach z siedzibą w Katowicach Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, tel.: 32 4206801, fax: 32 4206884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl.
 2. Dane osobowe zgromadzone w aktach sprawy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu realizacji zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wynikających z ww. ustaw (dane zostaną wykorzystane w postępowaniu administracyjnym).
 3. Dane osobowe stron zgromadzone w aktach sprawy zostały pozyskane z wykazu właścicieli i władających nieruchomościami znajdującymi się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.
 4. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania określonego w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechne obowiązującego prawa w celu archiwizacji.
 6. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 7. Dane nie będą profilowane.
 8. Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.
 9. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach pod adresem email: iod.katowice@rdos.gov.pl.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z O4. 05.2016).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane