Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie GL.RUZ.421.290.2018.TS

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

GL.RUZ.421.290.2018.TS

OBWIESZCZENIE 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 49

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 z późn. zm .), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zmianami),

zawiadamia

o wydaniu, Pani Ewie Skowron, właścicielce Auto Złom Cieszyn Ewa Skowron w Cieszynie przy
ul. Frysztackiej 93c, decyzji z dnia 9 maja 2019 r. znak GL.RUZ.421.290.2018.TS w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z istniejącej zabudowy oraz terenów utwardzonych na działkach nr 155/16 oraz 158 obręb 64 w Cieszynie — do rowu chłonnego (chłonnej niecki retencyjno — odparowującej) na działce nr 155/7 obręb 64 w Cieszynie istniejącym wylotem Φ400.
Informujemy ponadto, że:

zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy — zapoznania si ę z treścią decyzji w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych (pokój nr 408, tel. 32 7774993, 32 7774928);

na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, je żeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron
innych niż wnioskodawca stosuje si ę art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego;

zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastą pić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej;

zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Prezesa Wód Polskich, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia;

na podstawie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia si ę prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o świadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja stanie si ę ostateczna i prawomocna.

na podstawie art. 393 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne wydane, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij