Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Wybory uzupełniające ławników

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW

 

Rada Miejska Cieszyna informuje, że w terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku
w Biurze Rady Miejskiej w Ratuszu, pok. nr 203 (II piętro) można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w wyborach uzupełniających.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

5) oświadczenie kandydata, że posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

6) oświadczenie kandydata, że jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą bądź zamieszkuje w miejscu kandydowania przez okres co najmniej jednego roku;

7) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa
w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

8) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

 

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 

  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa;

  2. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z KRK oraz opłaty za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt za wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można otrzymać w Biurze Rady Miejskiej Cieszyna, wzór karty jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Informacji w sprawie wyboru ławników udziela Biuro Rady Miejskiej Cieszyna:

 

tel. 4794- 311/312, e-mail: biurorady@um.cieszyn.pl

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Cieszyna

Gabriela Staszkiewicz

 

 


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij