W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr 56/2020

UCHWAŁA NR 56/2020
ZARZĄDU
ZAKŁADU BUDYNKÓW MIEJSKICH
w Cieszynie Sp. z o. o.
z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych ZBM Sp. z o.o. przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Cieszyn

Na podstawie § 11 ust. 6 Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie z dnia 30 czerwca 2006 r. (Rep. A Nr 2739/2006) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 708)

Zarząd Spółki
postanawia:

§1

Ustalić następujące zasady oraz tryb umarzania i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.:

 1. Uprawnionymi do ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenia na raty należności pieniężnych są:
  1. najemcy lokali użytkowych czynnie prowadzący działalność gospodarczą.
  2. byli najemcy lokali użytkowych, którzy na dzień zdania lokalu użytkowego posiadają nieuregulowane należności czynszowe.
 2. Umorzenie, odroczenie terminu zapłaty oraz rozłożenie na raty zaległości następuje na wniosek złożony w formie pisemnej do Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
 3. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać: rodzaj wnioskowanej ulgi (umorzenia, odroczenia terminu spłaty, rozłożenia spłaty należności na raty) oraz wskazanie własnych propozycji w sprawie wnioskowanej ulgi tj. kwoty umorzenia, daty odroczenia terminu spłaty należności, a w przypadku rozłożenia na raty - proponowaną ilość i wielkość poszczególnych rat.
 4. Wniosek powinien być należycie umotywowany i udokumentowany, a w szczególności przedstawiać opis aktualnej sytuacji finansowej oraz inne dane istotne dla rozpatrzenia sprawy.
 5. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Cieszyn obowiązani są dołączyć do wniosku wszelkie dokumenty przedstawiające okoliczności zawarte we wniosku, w szczególności:
  1. dokumenty księgowo-finansowe potwierdzające osiągnięte dochody za poprzedni kwartał,
  2. dokumenty księgowo-finansowe potwierdzające osiągnięcie dochodów za rok kalendarzowy poprzedzający dzień złożenia wniosku.
 6. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty nie są wystarczające do udzielenie ulgi, wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 7. Termin przewidziany na załatwienie wniosku w sprawie ulg wynikających z niniejszej uchwały wynosi 30 dni od dnia doręczenia wniosku z kompletem wszystkich wymaganych dokumentów.
 8. Ulga udzielona przez Spółkę w formie spłaty należności na raty może nastąpić na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
 9. Udzielenie ulgi następuje w drodze porozumienia.
 10. Porozumienie w sprawie udzielenia ulgi powinno zawierać postanowienie, że w razie niedotrzymania ustalonych warunków porozumienia w zakresie terminów i pełnej wysokości rat, porozumienie traci moc, a cała nieuregulowana należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od pierwotnego terminu wymagalności.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po spłaceniu należności głównej wnioskodawca może ubiegać się o umorzenie przez Spółkę całości lub części należnych odsetek.
 12. Ulga. o której mowa w ust. 1-11, może stanowić pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE 1 352 z 24.12.2013r.).
 13. Wnioskodawca ubiegający się o ulgę składa pisemny wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego dokumentu oraz wymagane prawem dokumenty.
 14. We wniosku, o którym mowa wnioskodawca podaje wszelkie informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz formularzem stanowiącym do niego załącznik.
 15. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 wnioskodawca załącza wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, zgodnie § 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. - o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 16. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 53 poz. 354) po podpisaniu porozumienia dotyczącego udzielenia ulgi Wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
 17. Wnioskodawca uzyskuje pomoc jeśli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro w okresie trzyletnim.
 18. Trzy letni okres rozliczeniowy to bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające lata podatkowe.
 19. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wysokości pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis kwota udzielonej ulgi ponad dopuszczalną wysokość podlega zwrotowi.

§2

 1. Uchwała, po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólnika, wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. pod warunkiem, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgłosi zastrzeżeń do niniejszego programu.
 2. Uchwała obowiązuję nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.
 
PREZES ZARZĄDU
 
 
 
mgr Elżbieta Domagała

Załączniki

Powiadom znajomego