Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Nazwa: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opis ogólny:
 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Cieszyna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 2. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

  1. w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

  2. w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

 1. Obowiązki związane z ponoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powstały w wyniku podjęcia przez Radę Miejską Cieszyna uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości.

 1. Termin złożenia pierwszej deklaracji, miejsce złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzór deklaracji określa stosowna uchwała Rady Miejskiej Cieszyna stanowiącą akt prawa miejscowego.

 1. Obowiązek złożenia deklaracji oraz ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszą:

  1. właściciele nieruchomości, rozumiani także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

  2. jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

 1. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz metodę naliczania opłaty określa stosowna uchwała Rady Miejskiej Cieszyna stanowiącą akt prawa miejscowego.

 1. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa stosowna uchwała Rady Miejskiej Cieszyna stanowiącą akt prawa miejscowego.

 2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Cieszyna określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.


Podstawa prawna:ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).
 
Wymagane dokumenty: 
 1. Wypełniony formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2. Inne dokumenty potwierdzające dane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.


Termin
i sposób załatwiania sprawy:
 1. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ustawowym terminie kończy sprawę.

 2. Wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach określonych uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna następuje bez wezwania i kończy sprawę.

 3. Decyzja określająca wysokość zobowiązania wydawana jest po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania podatkowego w sytuacjach, gdy właściciel nieruchomości, mimo obowiązku, nie złożył deklaracji lub występują uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.


Miejsce i sposób składani dokumentów:
 1. W formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn - osobiście lub za pośrednictwie poczty.

 2. W formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).

 

Tryb odwoławczy:
 1. Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja o wysokości zobowiązania.

 2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.

 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Opłaty:
 1. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wolne od opłat.

 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 od każdego stosunku pełnomocnictwa.Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności
: Beata Dadej, Anna Mrógała-Głasek, Bożena Paruzel, Katarzyna Bartas,
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój 116 (Ratusz, I piętro),
tel. 33 4794273,275,276,278
e-mail: odpady@um.cieszyn.pl
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij